ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthus

Acanthus

10,526 8,872 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Andrographis

Andrographis

80 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Anisacanthus

Anisacanthus

31 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aphelandra

Aphelandra

929 736 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 13
Asystasia

Asystasia

1,036 724 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Avicennia

Avicennia

399 221 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Barleria

Barleria

1,040 625 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 19
Blechum

Blechum

79 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Blepharis

Blepharis

38 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Bravaisia

Bravaisia

28 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brillantaisia

Brillantaisia

214 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Carlowrightia

Carlowrightia

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Clinacanthus

Clinacanthus

23 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clistax

Clistax

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Crossandra

Crossandra

712 579 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Dicliptera

Dicliptera

312 189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Dyschoriste

Dyschoriste

156 98 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Ecbolium

Ecbolium

15 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Echinacanthus

Echinacanthus

60 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Elytraria

Elytraria

34 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eranthemum

Eranthemum

197 132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Fittonia

Fittonia

3,184 3,065 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Graptophyllum

Graptophyllum

366 316 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Hemigraphis

Hemigraphis

424 363 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Herpetacanthus

Herpetacanthus

14 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hygrophila

Hygrophila

139 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Hypoestes

Hypoestes

3,544 3,291 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Isoglossa

Isoglossa

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Jacobinia

Jacobinia

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Justicia

Justicia

2,832 2,020 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 53
Lepidagathis

Lepidagathis

21 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Louteridium

Louteridium

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Mackaya

Mackaya

55 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Megaskepasma

Megaskepasma

711 530 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Mendoncia

Mendoncia

88 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Monechma

Monechma

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Nelsonia

Nelsonia

39 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Odontonema

Odontonema

606 427 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Pachystachys

Pachystachys

1,225 968 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Peristrophe

Peristrophe

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Petalidium

Petalidium

7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Phaulopsis

Phaulopsis

8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Phlogacanthus

Phlogacanthus

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Poikilacanthus

Poikilacanthus

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pseuderanthemum

Pseuderanthemum

1,058 888 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Razisea

Razisea

19 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Rhinacanthus

Rhinacanthus

14 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ruellia

Ruellia

3,427 2,692 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 37
Rungia

Rungia

18 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ruttya

Ruttya

15 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...