ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acokanthera

Acokanthera

143 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adenium

Adenium

2,670 2,315 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Allamanda

Allamanda

2,777 2,197 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Allomarkgrafia

Allomarkgrafia

18 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alstonia

Alstonia

201 124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Alyxia

Alyxia

80 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 15
Amalocalyx

Amalocalyx

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ambelania

Ambelania

63 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amsonia

Amsonia

442 378 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Apocynum

Apocynum

1,215 981 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Araujia

Araujia

1,763 1,329 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Artia

Artia

40 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Asclepias

Asclepias

8,949 7,953 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 46
Aspidosperma

Aspidosperma

71 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Beaumontia

Beaumontia

273 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Blepharodon

Blepharodon

31 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Brachystelma

Brachystelma

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Calotropis

Calotropis

620 505 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Caralluma

Caralluma

72 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Carissa

Carissa

1,256 848 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Cascabela

Cascabela

906 665 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Catharanthus

Catharanthus

5,321 4,760 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cerbera

Cerbera

110 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ceropegia

Ceropegia

1,464 1,260 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Chonemorpha

Chonemorpha

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Cionura

Cionura

8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Couma

Couma

128 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cryptolepis

Cryptolepis

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Cryptostegia

Cryptostegia

191 139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cycladenia

Cycladenia

24 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cynanchum

Cynanchum

406 232 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Diplolepis

Diplolepis

9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dischidia

Dischidia

182 152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Dregea

Dregea

24 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Duvalia

Duvalia

8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Dyera

Dyera

4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Edithcolea

Edithcolea

50 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Elytropus

Elytropus

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Fernaldia

Fernaldia

6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Fischeria

Fischeria

10 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Fockea

Fockea

16 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Geissospermum

Geissospermum

35 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gomphocarpus

Gomphocarpus

737 544 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Gonolobus

Gonolobus

30 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Gymnema

Gymnema

16 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hemidesmus

Hemidesmus

15 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Himatanthus

Himatanthus

91 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Holarrhena

Holarrhena

24 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hoodia

Hoodia

7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hoya

Hoya

2,977 2,698 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Loading...