ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aristolochia

Aristolochia

6,052 4,217 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 55
Asarum

Asarum

1,629 1,457 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Hexastylis

Hexastylis

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pararistolochia

Pararistolochia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Saruma

Saruma

20 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Thottea

Thottea

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1