ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Canella

Canella

40 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cinnamodendron

Cinnamodendron

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Warburgia

Warburgia

45 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2