ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Brexia

Brexia

16 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Canotia

Canotia

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cassine

Cassine

192 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Catha

Catha

10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Celastrus

Celastrus

673 526 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Cheiloclinium

Cheiloclinium

64 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Crossopetalum

Crossopetalum

52 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Dicarpellum

Dicarpellum

17 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Euonymus

Euonymus

21,447 17,451 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 28
Gymnosporia

Gymnosporia

347 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Hippocratea

Hippocratea

43 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loeseneriella

Loeseneriella

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Maurocenia

Maurocenia

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Maytenus

Maytenus

261 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 17
Microtropis

Microtropis

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Mortonia

Mortonia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Parnassia

Parnassia

2,748 2,120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Paxistima

Paxistima

33 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Peripterygia

Peripterygia

19 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pleurostylia

Pleurostylia

10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pterocelastrus

Pterocelastrus

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Putterlickia

Putterlickia

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Salacia

Salacia

55 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Schaefferia

Schaefferia

7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Semialarium

Semialarium

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Zinowiewia

Zinowiewia

11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1