ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aaronsohnia

Aaronsohnia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Acanthospermum

Acanthospermum

121 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Achillea

Achillea

31,379 25,605 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 39
Achyrachaena

Achyrachaena

80 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyrocline

Achyrocline

19 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acmella

Acmella

195 141 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Acourtia

Acourtia

31 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenocaulon

Adenocaulon

100 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Adenophyllum

Adenophyllum

12 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenostemma

Adenostemma

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenostyles

Adenostyles

2,544 1,791 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aedesia

Aedesia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aetheorhiza

Aetheorhiza

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ageratina

Ageratina

969 567 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Ageratum

Ageratum

2,009 1,739 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Agoseris

Agoseris

233 230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Ainsliaea

Ainsliaea

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ajania

Ajania

60 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aldama

Aldama

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allagopappus

Allagopappus

15 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Amberboa

Amberboa

5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amblyolepis

Amblyolepis

27 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ambrosia

Ambrosia

3,671 2,864 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Ammobium

Ammobium

12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ampelaster

Ampelaster

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Amphiachyris

Amphiachyris

83 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Anacyclus

Anacyclus

2,421 1,651 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Anaphalis

Anaphalis

295 230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Andryala

Andryala

2,577 1,758 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Anisocarpus

Anisocarpus

13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Antennaria

Antennaria

1,246 836 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 17
Anthemis

Anthemis

4,069 3,009 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 19
Anvillea

Anvillea

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aphanactis

Aphanactis

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aphanostephus

Aphanostephus

11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aposeris

Aposeris

79 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arctium

Arctium

14,471 11,420 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Arctotheca

Arctotheca

732 574 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arctotis

Arctotis

56 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Argyranthemum

Argyranthemum

1,362 950 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Argyroxiphium

Argyroxiphium

34 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aristeguietia

Aristeguietia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Arnaldoa

Arnaldoa

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Arnica

Arnica

2,639 2,041 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 13
Arnoglossum

Arnoglossum

41 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Arnoseris

Arnoseris

71 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Artemisia

Artemisia

21,046 16,578 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 54
Aspilia

Aspilia

109 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Aster

Aster

3,887 3,121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Asteriscus

Asteriscus

355 214 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Loading...