ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anisoptera

Anisoptera

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cotylelobium

Cotylelobium

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dipterocarpus

Dipterocarpus

108 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Dryobalanops

Dryobalanops

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hopea

Hopea

13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Monotes

Monotes

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Parashorea

Parashorea

9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Shorea

Shorea

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2