ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anisoptera

Anisoptera

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Dipterocarpus

Dipterocarpus

90 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Dryobalanops

Dryobalanops

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hopea

Hopea

13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Parashorea

Parashorea

9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Shorea

Shorea

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2