ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agapetes

Agapetes

18 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agarista

Agarista

12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agauria

Agauria

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Andromeda

Andromeda

307 239 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arbutus

Arbutus

10,905 8,394 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Archeria

Archeria

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arctostaphylos

Arctostaphylos

1,827 1,449 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 29
Arctous

Arctous

4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Astroloma

Astroloma

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Azalea

Azalea

169 154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bejaria

Bejaria

20 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Calluna

Calluna

5,061 4,028 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cassiope

Cassiope

233 200 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cavendishia

Cavendishia

25 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Ceratiola

Ceratiola

18 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ceratostema

Ceratostema

12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Chamaedaphne

Chamaedaphne

99 92 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chimaphila

Chimaphila

605 530 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Comarostaphylis

Comarostaphylis

56 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Craibiodendron

Craibiodendron

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Cyathopsis

Cyathopsis

69 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Daboecia

Daboecia

621 450 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Disterigma

Disterigma

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Dracophyllum

Dracophyllum

116 109 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Empetrum

Empetrum

597 473 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Enkianthus

Enkianthus

107 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Epacris

Epacris

31 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Epigaea

Epigaea

113 107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Erica

Erica

11,762 8,584 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 41
Gaultheria

Gaultheria

1,832 1,533 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 21
Harrimanella

Harrimanella

13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hemitomes

Hemitomes

29 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hymenanthes

Hymenanthes

5 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Kalmia

Kalmia

1,388 1,185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Ledum

Ledum

184 149 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Leiophyllum

Leiophyllum

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Leucopogon

Leucopogon

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Leucothoe

Leucothoe

324 240 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Lissanthe

Lissanthe

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loiseleuria

Loiseleuria

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lyonia

Lyonia

460 434 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Macleania

Macleania

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Menziesia

Menziesia

10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Moneses

Moneses

30 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Monotropa

Monotropa

1,368 1,169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Monotropsis

Monotropsis

6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Needhamiella

Needhamiella

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ornithostaphylos

Ornithostaphylos

6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Orthilia

Orthilia

260 174 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Oxydendrum

Oxydendrum

221 177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...