ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acalypha

Acalypha

2,868 1,861 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 28
Acidoton

Acidoton

44 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Actinostemon

Actinostemon

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Agrostistachys

Agrostistachys

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alchornea

Alchornea

74 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Alchorneopsis

Alchorneopsis

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aleurites

Aleurites

168 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alphandia

Alphandia

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anthostema

Anthostema

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aparisthmium

Aparisthmium

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Astraea

Astraea

26 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Baloghia

Baloghia

130 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Bertya

Bertya

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Beyeria

Beyeria

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bocquillonia

Bocquillonia

76 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Caperonia

Caperonia

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Caryodendron

Caryodendron

38 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chrozophora

Chrozophora

245 135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Claoxylon

Claoxylon

227 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Cleidion

Cleidion

66 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Cnidoscolus

Cnidoscolus

275 192 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Cocconerion

Cocconerion

18 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Codiaeum

Codiaeum

5,342 4,839 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Colliguaja

Colliguaja

11 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Conceveiba

Conceveiba

46 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Croton

Croton

1,150 714 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 40
Dalechampia

Dalechampia

119 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Dodecastigma

Dodecastigma

19 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dysopsis

Dysopsis

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Elateriospermum

Elateriospermum

12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Enriquebeltrania

Enriquebeltrania

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Erythrococca

Erythrococca

8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Euphorbia

Euphorbia

72,608 57,532 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 277
Excoecaria

Excoecaria

101 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Fontainea

Fontainea

30 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Garcia

Garcia

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Glycydendron

Glycydendron

141 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gymnanthes

Gymnanthes

56 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hancea

Hancea

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hevea

Hevea

132 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hippomane

Hippomane

103 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Homalanthus

Homalanthus

45 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Hura

Hura

235 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Jatropha

Jatropha

2,832 2,107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 13
Joannesia

Joannesia

12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Mabea

Mabea

149 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Macaranga

Macaranga

156 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Mallotus

Mallotus

49 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Manihot

Manihot

624 497 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Maprounea

Maprounea

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...