ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema

Abarema

137 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Abrus

Abrus

212 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acacia

Acacia

8,807 5,856 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 98
Acmispon

Acmispon

19 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrocarpus

Acrocarpus

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenanthera

Adenanthera

134 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenocarpus

Adenocarpus

188 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Adesmia

Adesmia

135 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Aeschynomene

Aeschynomene

152 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Afzelia

Afzelia

35 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Albizia

Albizia

8,537 6,546 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 18
Alhagi

Alhagi

41 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alysicarpus

Alysicarpus

136 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Amburana

Amburana

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Amherstia

Amherstia

27 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amicia

Amicia

45 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amorpha

Amorpha

1,133 748 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Amphicarpaea

Amphicarpaea

227 187 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Anadenanthera

Anadenanthera

6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anagyris

Anagyris

324 189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anarthrophyllum

Anarthrophyllum

14 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Andira

Andira

126 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Anthyllis

Anthyllis

6,871 5,055 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Aotus

Aotus

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Apios

Apios

203 177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arachis

Arachis

599 464 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Archidendron

Archidendron

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Argyrocytisus

Argyrocytisus

22 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Argyrolobium

Argyrolobium

531 318 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aspalathus

Aspalathus

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Astracantha

Astracantha

16 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Astragalus

Astragalus

6,115 3,492 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 87
Ateleia

Ateleia

16 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Baphia

Baphia

16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Baptisia

Baptisia

348 284 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Barbieria

Barbieria

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Batesia

Batesia

10 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Bauhinia

Bauhinia

3,214 2,297 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 28
Bituminaria

Bituminaria

3,169 2,405 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bocoa

Bocoa

549 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bolusanthus

Bolusanthus

12 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brachystegia

Brachystegia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Brownea

Brownea

94 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Burkea

Burkea

23 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Butea

Butea

30 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Caesalpinia

Caesalpinia

2,735 1,961 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 19
Cajanus

Cajanus

520 199 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Calicotome

Calicotome

103 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Callerya

Callerya

19 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Calliandra

Calliandra

921 650 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 20
Loading...