ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema

Abarema

176 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Abrus

Abrus

291 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acacia

Acacia

12,283 8,386 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 128
Acmispon

Acmispon

23 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acrocarpus

Acrocarpus

13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenanthera

Adenanthera

186 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenocarpus

Adenocarpus

339 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Adesmia

Adesmia

183 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 17
Aeschynomene

Aeschynomene

233 92 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Afzelia

Afzelia

44 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Albizia

Albizia

11,336 8,788 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 21
Alexa

Alexa

8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alhagi

Alhagi

58 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alysicarpus

Alysicarpus

187 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Amburana

Amburana

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amherstia

Amherstia

40 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amicia

Amicia

81 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amorpha

Amorpha

1,565 1,073 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Amphicarpaea

Amphicarpaea

309 253 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Anadenanthera

Anadenanthera

54 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Anagyris

Anagyris

452 272 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anarthrophyllum

Anarthrophyllum

14 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Andira

Andira

173 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Anthyllis

Anthyllis

9,087 6,716 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 15
Aotus

Aotus

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Apios

Apios

236 204 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Apoplanesia

Apoplanesia

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Apuleia

Apuleia

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Arachis

Arachis

766 607 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Archidendron

Archidendron

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Argyrocytisus

Argyrocytisus

71 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Argyrolobium

Argyrolobium

655 401 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aspalathus

Aspalathus

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Astracantha

Astracantha

24 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Astragalus

Astragalus

7,759 4,541 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 97
Ateleia

Ateleia

43 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Baikiaea

Baikiaea

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Baphia

Baphia

25 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Baptisia

Baptisia

571 445 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Barbieria

Barbieria

8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Batesia

Batesia

25 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bauhinia

Bauhinia

4,537 3,272 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 33
Bituminaria

Bituminaria

4,051 3,035 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Bocoa

Bocoa

569 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bolusanthus

Bolusanthus

14 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bossiaea

Bossiaea

32 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Bowdichia

Bowdichia

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brachystegia

Brachystegia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Brownea

Brownea

133 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Burkea

Burkea

24 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...