ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Artanema

Artanema

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Craterostigma

Craterostigma

76 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Lindernia

Lindernia

228 136 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Torenia

Torenia

869 765 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4