ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus

Abelmoschus

971 773 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Abroma

Abroma

21 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abutilon

Abutilon

4,778 3,628 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 21
Acaulimalva

Acaulimalva

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acropogon

Acropogon

173 172 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 15
Adansonia

Adansonia

397 234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Alcea

Alcea

9,601 7,985 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Althaea

Althaea

2,969 2,116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Alyogyne

Alyogyne

112 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Anisodontea

Anisodontea

53 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Anoda

Anoda

174 146 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Apeiba

Apeiba

99 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Ayenia

Ayenia

56 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Basiloxylon

Basiloxylon

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Bastardia

Bastardia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Bastardiopsis

Bastardiopsis

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Bombax

Bombax

295 171 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Brachychiton

Brachychiton

2,819 1,888 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Briquetia

Briquetia

17 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Byttneria

Byttneria

8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Callirhoe

Callirhoe

63 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Catostemma

Catostemma

185 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cavanillesia

Cavanillesia

9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ceiba

Ceiba

1,783 1,193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Chiranthodendron

Chiranthodendron

20 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cienfuegosia

Cienfuegosia

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Coelostegia

Coelostegia

8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cola

Cola

47 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Commersonia

Commersonia

21 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Corchorus

Corchorus

327 191 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Corynabutilon

Corynabutilon

8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dombeya

Dombeya

1,569 397 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 17
Durio

Durio

130 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Entelea

Entelea

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eremalche

Eremalche

42 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eriotheca

Eriotheca

30 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Erioxylum

Erioxylum

6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Firmiana

Firmiana

376 234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Fremontodendron

Fremontodendron

141 111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Gossypium

Gossypium

852 500 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Grewia

Grewia

688 270 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 21
Guazuma

Guazuma

130 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Helicteres

Helicteres

57 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Heliocarpus

Heliocarpus

72 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Herissantia

Herissantia

11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Heritiera

Heritiera

28 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hermannia

Hermannia

52 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Herrania

Herrania

39 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hibiscadelphus

Hibiscadelphus

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hibiscus

Hibiscus

34,106 28,348 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 42
Loading...