ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aciotis

Aciotis

83 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acisanthera

Acisanthera

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adelobotrys

Adelobotrys

61 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Appendicularia

Appendicularia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Arthrostemma

Arthrostemma

30 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Axinaea

Axinaea

7 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Bellucia

Bellucia

80 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bertolonia

Bertolonia

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Blakea

Blakea

60 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Blastus

Blastus

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Brachyotum

Brachyotum

10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cambessedesia

Cambessedesia

12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Castratella

Castratella

11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Centradenia

Centradenia

216 145 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Charianthus

Charianthus

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clidemia

Clidemia

653 298 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 21
Conostegia

Conostegia

445 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 16
Dissotis

Dissotis

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ernestia

Ernestia

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Graffenrieda

Graffenrieda

32 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Henriettea

Henriettea

45 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Henriettella

Henriettella

25 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Heterocentron

Heterocentron

16 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Heterotis

Heterotis

70 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Huberia

Huberia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Lavoisiera

Lavoisiera

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Leandra

Leandra

188 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Lijndenia

Lijndenia

6 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Loreya

Loreya

25 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Maieta

Maieta

54 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Medinilla

Medinilla

869 676 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Melastoma

Melastoma

483 356 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Melastomastrum

Melastomastrum

14 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Memecylon

Memecylon

10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Meriania

Meriania

48 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Miconia

Miconia

1,814 619 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 96
Monochaetum

Monochaetum

47 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Monolena

Monolena

24 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Mouriri

Mouriri

412 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 20
Nepsera

Nepsera

17 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Osbeckia

Osbeckia

12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ossaea

Ossaea

57 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Oxyspora

Oxyspora

9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pilocosta

Pilocosta

25 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Pterolepis

Pterolepis

31 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rhexia

Rhexia

258 218 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Rhynchanthera

Rhynchanthera

51 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Sarcopyramis

Sarcopyramis

14 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Schwackaea

Schwackaea

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sonerila

Sonerila

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Loading...