ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aciotis

Aciotis

58 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acisanthera

Acisanthera

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adelobotrys

Adelobotrys

65 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arthrostemma

Arthrostemma

41 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bellucia

Bellucia

71 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bertolonia

Bertolonia

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Blakea

Blakea

39 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Brachyotum

Brachyotum

9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cambessedesia

Cambessedesia

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Castratella

Castratella

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Centradenia

Centradenia

157 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Charianthus

Charianthus

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clidemia

Clidemia

734 238 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 22
Conostegia

Conostegia

409 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Dissotis

Dissotis

7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ernestia

Ernestia

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Graffenrieda

Graffenrieda

32 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Henriettea

Henriettea

50 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Henriettella

Henriettella

25 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Heterocentron

Heterocentron

14 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Heterotis

Heterotis

42 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lavoisiera

Lavoisiera

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Leandra

Leandra

146 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Lijndenia

Lijndenia

6 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Loreya

Loreya

24 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Maieta

Maieta

47 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Medinilla

Medinilla

593 443 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Melastoma

Melastoma

329 240 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Melastomastrum

Melastomastrum

11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Memecylon

Memecylon

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Meriania

Meriania

13 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Miconia

Miconia

1,354 299 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 66
Monochaetum

Monochaetum

35 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Monolena

Monolena

18 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Mouriri

Mouriri

256 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Nepsera

Nepsera

15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Osbeckia

Osbeckia

12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ossaea

Ossaea

40 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Oxyspora

Oxyspora

5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pilocosta

Pilocosta

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Pterolepis

Pterolepis

21 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rhexia

Rhexia

205 182 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Rhynchanthera

Rhynchanthera

45 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Schwackaea

Schwackaea

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Tetrazygia

Tetrazygia

14 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Tibouchina

Tibouchina

2,594 2,069 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 20
Tigridiopalma

Tigridiopalma

45 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Tococa

Tococa

39 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Topobea

Topobea

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Trembleya

Trembleya

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Loading...