ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ensete

Ensete

393 316 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Musa

Musa

3,742 2,951 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 17