ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aciachne

Aciachne

25 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acroceras

Acroceras

12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aegilops

Aegilops

834 580 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Aeluropus

Aeluropus

79 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agropyron

Agropyron

64 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agrostis

Agrostis

1,324 949 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 25
Aira

Aira

435 279 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Alopecurus

Alopecurus

1,780 1,287 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Ammochloa

Ammochloa

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ammophila

Ammophila

1,031 798 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ampelodesmos

Ampelodesmos

161 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Andropogon

Andropogon

263 205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Anthoxanthum

Anthoxanthum

1,083 810 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Antinoria

Antinoria

42 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Apera

Apera

58 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Apluda

Apluda

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aristida

Aristida

95 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Arrhenatherum

Arrhenatherum

14 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arthraxon

Arthraxon

32 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arundinaria

Arundinaria

145 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arundinella

Arundinella

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arundo

Arundo

1,804 1,369 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Avena

Avena

3,150 2,560 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Axonopus

Axonopus

56 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bambusa

Bambusa

289 198 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Beckmannia

Beckmannia

12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Blepharoneuron

Blepharoneuron

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bonia

Bonia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Bothriochloa

Bothriochloa

605 342 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Bouteloua

Bouteloua

128 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Brachiaria

Brachiaria

89 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Brachypodium

Brachypodium

1,246 756 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Briza

Briza

1,872 1,557 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Bromus

Bromus

2,800 2,168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 29
Calamagrostis

Calamagrostis

1,463 1,046 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 20
Calamovilfa

Calamovilfa

5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Catabrosa

Catabrosa

64 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Catapodium

Catapodium

249 164 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cenchrus

Cenchrus

290 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Chasmanthium

Chasmanthium

47 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chimonobambusa

Chimonobambusa

10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Chloris

Chloris

299 182 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Chondrosum

Chondrosum

28 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Chrysopogon

Chrysopogon

179 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Chusquea

Chusquea

139 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Cinna

Cinna

18 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Coelorachis

Coelorachis

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Coix

Coix

223 132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cortaderia

Cortaderia

2,056 1,692 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Corynephorus

Corynephorus

212 152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Loading...