ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aciachne

Aciachne

41 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acroceras

Acroceras

16 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aegilops

Aegilops

1,004 710 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Aeluropus

Aeluropus

108 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agropyron

Agropyron

82 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agrostis

Agrostis

1,807 1,276 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 30
Aira

Aira

506 332 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Alopecurus

Alopecurus

2,429 1,757 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Ammochloa

Ammochloa

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ammophila

Ammophila

1,308 1,007 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ampelodesmos

Ampelodesmos

241 148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Andropogon

Andropogon

310 230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 13
Anthoxanthum

Anthoxanthum

1,581 1,145 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Antinoria

Antinoria

42 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Apera

Apera

70 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Apluda

Apluda

8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aristida

Aristida

142 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Arrhenatherum

Arrhenatherum

45 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Arthraxon

Arthraxon

46 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Arundinaria

Arundinaria

158 132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arundinella

Arundinella

10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arundo

Arundo

2,283 1,753 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aulonemia

Aulonemia

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Avena

Avena

6,009 5,220 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Axonopus

Axonopus

105 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Bambusa

Bambusa

459 330 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Beckmannia

Beckmannia

13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Blepharoneuron

Blepharoneuron

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bonia

Bonia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Bothriochloa

Bothriochloa

903 525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Bouteloua

Bouteloua

131 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Brachiaria

Brachiaria

118 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Brachypodium

Brachypodium

1,634 1,042 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Briza

Briza

2,349 1,936 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Bromus

Bromus

3,437 2,635 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 32
Calamagrostis

Calamagrostis

2,368 1,647 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 25
Calamovilfa

Calamovilfa

7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Capillipedium

Capillipedium

7 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Catabrosa

Catabrosa

66 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Catapodium

Catapodium

296 205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cenchrus

Cenchrus

456 289 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Chaetopogon

Chaetopogon

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Chasmanthium

Chasmanthium

92 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chimonobambusa

Chimonobambusa

19 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Chionochloa

Chionochloa

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Chloris

Chloris

392 234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Chondrosum

Chondrosum

40 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Chrysopogon

Chrysopogon

245 129 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Chusquea

Chusquea

164 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Cinna

Cinna

14 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Loading...