ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aglaomorpha

Aglaomorpha

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Calymmodon

Calymmodon

13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Campyloneurum

Campyloneurum

60 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Ceradenia

Ceradenia

5 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Cochlidium

Cochlidium

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ctenopterella

Ctenopterella

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ctenopteris

Ctenopteris

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Dicranoglossum

Dicranoglossum

7 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Drynaria

Drynaria

21 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Enterosora

Enterosora

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Grammitis

Grammitis

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Lecanopteris

Lecanopteris

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lellingeria

Lellingeria

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Lepisorus

Lepisorus

51 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Loxogramme

Loxogramme

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Melpomene

Melpomene

17 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Microgramma

Microgramma

135 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Microsorum

Microsorum

191 170 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Moranopteris

Moranopteris

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Niphidium

Niphidium

20 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Pecluma

Pecluma

10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Phlebodium

Phlebodium

672 564 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Phymatosorus

Phymatosorus

220 186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Platycerium

Platycerium

626 564 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Pleopeltis

Pleopeltis

84 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Polypodium

Polypodium

3,506 2,651 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 13
Pseudodrynaria

Pseudodrynaria

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Pyrrosia

Pyrrosia

55 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Schellolepis

Schellolepis

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Selliguea

Selliguea

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Serpocaulon

Serpocaulon

66 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Stenogrammitis

Stenogrammitis

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Synammia

Synammia

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Terpsichore

Terpsichore

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1