ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrostichum

Acrostichum

99 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Actiniopteris

Actiniopteris

21 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adiantopsis

Adiantopsis

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adiantum

Adiantum

3,490 2,803 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 30
Aleuritopteris

Aleuritopteris

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ananthacorus

Ananthacorus

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Anetium

Anetium

11 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Anogramma

Anogramma

178 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Antrophyum

Antrophyum

35 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Argyrochosma

Argyrochosma

37 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Aspidotis

Aspidotis

64 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Astrolepis

Astrolepis

9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ceratopteris

Ceratopteris

25 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Cheilanthes

Cheilanthes

142 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 23
Coniogramme

Coniogramme

17 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cryptogramma

Cryptogramma

75 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Doryopteris

Doryopteris

44 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Hecistopteris

Hecistopteris

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Hemionitis

Hemionitis

60 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Monogramma

Monogramma

8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Notholaena

Notholaena

21 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Onychium

Onychium

18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Paraceterach

Paraceterach

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Pellaea

Pellaea

345 220 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Pityrogramma

Pityrogramma

105 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Polytaenium

Polytaenium

22 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Pteris

Pteris

1,299 986 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 21
Radiovittaria

Radiovittaria

4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Vittaria

Vittaria

58 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5