ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Azara

Azara

66 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Banara

Banara

93 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Carrierea

Carrierea

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Casearia

Casearia

508 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 15
Dovyalis

Dovyalis

125 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Flacourtia

Flacourtia

166 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Hasseltia

Hasseltia

48 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hasseltiopsis

Hasseltiopsis

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Homalium

Homalium

110 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Idesia

Idesia

44 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Laetia

Laetia

84 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ludia

Ludia

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Lunania

Lunania

33 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Macrohasseltia

Macrohasseltia

10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Neoptychocarpus

Neoptychocarpus

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Oncoba

Oncoba

13 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pleuranthodendron

Pleuranthodendron

50 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Poliothyrsis

Poliothyrsis

5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Populus

Populus

21,905 16,018 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 23
Prockia

Prockia

10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ryania

Ryania

65 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Salix

Salix

30,862 22,099 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 102
Scolopia

Scolopia

35 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Xylosma

Xylosma

62 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Zuelania

Zuelania

12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1