ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acnistus

Acnistus

91 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anthocercis

Anthocercis

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Atropa

Atropa

2,295 1,625 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Browallia

Browallia

107 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Brugmansia

Brugmansia

3,981 3,162 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Brunfelsia

Brunfelsia

989 748 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Calibrachoa

Calibrachoa

889 753 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Capsicum

Capsicum

7,855 6,736 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Cestrum

Cestrum

1,594 1,179 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Chamaesaracha

Chamaesaracha

12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cuatresia

Cuatresia

28 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Datura

Datura

10,581 8,505 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Duboisia

Duboisia

14 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dunalia

Dunalia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Fabiana

Fabiana

60 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Hunzikeria

Hunzikeria

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hyoscyamus

Hyoscyamus

1,773 1,205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Iochroma

Iochroma

162 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Jaborosa

Jaborosa

17 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Juanulloa

Juanulloa

44 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lycianthes

Lycianthes

1,174 827 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Lycium

Lycium

2,016 1,325 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Lycopersicon

Lycopersicon

2,380 2,088 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Mandragora

Mandragora

347 262 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Markea

Markea

8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Nectouxia

Nectouxia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Nicandra

Nicandra

1,548 1,169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Nicotiana

Nicotiana

4,337 3,329 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 15
Nierembergia

Nierembergia

13 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Nolana

Nolana

25 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Petunia

Petunia

4,986 4,495 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Physalis

Physalis

6,072 4,926 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 19
Quincula

Quincula

41 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Salpichroa

Salpichroa

550 347 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Salpiglossis

Salpiglossis

34 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Schizanthus

Schizanthus

99 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sclerophylax

Sclerophylax

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Scopolia

Scopolia

32 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Solandra

Solandra

715 560 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Solanum

Solanum

39,071 30,386 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 129
Streptosolen

Streptosolen

211 131 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Triguera

Triguera

12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Vassobia

Vassobia

8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Vestia

Vestia

13 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Withania

Withania

426 263 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Witheringia

Witheringia

55 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3