ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agatea

Agatea

9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amphirrhox

Amphirrhox

33 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gloeospermum

Gloeospermum

5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hybanthus

Hybanthus

56 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Leonia

Leonia

28 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Melicytus

Melicytus

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Paypayrola

Paypayrola

24 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Rinorea

Rinorea

252 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Rinoreocarpus

Rinoreocarpus

8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Viola

Viola

41,725 33,168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 99