ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agatea

Agatea

9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amphirrhox

Amphirrhox

32 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hybanthus

Hybanthus

68 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Leonia

Leonia

12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Melicytus

Melicytus

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Paypayrola

Paypayrola

19 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Rinorea

Rinorea

191 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Viola

Viola

32,832 26,290 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 90