ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Luca zozzoli
Luca zozzoli 30 ജനു. 2023

Passiflora edulis Sims

പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് Passifloraceae

Passiflora edulis ഇല
leaf
Luca zozzoli
Luca zozzoli 30 ജനു. 2023

Passiflora edulis Sims

പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് Passifloraceae

Passiflora edulis ഇല
leaf
annemarieah
annemarieah 28 ജനു. 2023

Euphorbia tirucalli L.

തിരുക്കള്ളി Euphorbiaceae

Euphorbia tirucalli ഇല
leaf
raul.reformers
raul.reformers 30 ജനു. 2023

Bougainvillea glabra Choisy

ബോഗൈൻവില്ല ഗ്ലാബ്ര Nyctaginaceae

Bougainvillea glabra പുഷ്പം
flower
Loading...