ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Plant Viewer Viewer
Plant Viewer Viewer 2 ഡിസം. 2021

Silver Birch

 

പുറംതൊലി
bark
പുറംതൊലി
bark
Kudala kiranmayee Kiran
Kudala kiranmayee Kiran 2 ഡിസം. 2021

Plant Viewer Viewer
Plant Viewer Viewer 2 ഡിസം. 2021

Papaver somniferum L.

കറുപ്പ് Papaveraceae

Papaver somniferum പുഷ്പം
flower
Alberto Daniel Annese
Alberto Daniel Annese 26 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഫലം
fruit
Impellizzeri Maria Silvina
Impellizzeri Maria Silvina 2 ഡിസം. 2021

Impellizzeri Maria Silvina
Impellizzeri Maria Silvina 2 ഡിസം. 2021

pizarro
pizarro 1 ഡിസം. 2021

Helianthus annuus L.

സൂര്യകാന്തി Compositae

Helianthus annuus പുഷ്പം
flower
pizarro
pizarro 1 ഡിസം. 2021

Impatiens balsamina L.

കാശിത്തുമ്പ Balsaminaceae

Impatiens balsamina ഇല
leaf
E.M.C.
E.M.C. 1 ഡിസം. 2021

Eucalyptus globulus Labill.

യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഗ്ലോബുലസ് Myrtaceae

Eucalyptus globulus പുറംതൊലി
bark
Loading...