ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

× Brassocattleya litoralis Campacci

 
Orchidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
× Brassocattleya litoralis

× Crataemespilus grandiflora (Sm.) E.G.Camus

 
Rosaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
× Crataemespilus grandiflora
× Crataemespilus grandiflora
× Crataemespilus grandiflora

Aa achalensis Schltr.

 
Orchidaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Aa achalensis
Aa achalensis

Aa colombiana Schltr.

 
Orchidaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aa colombiana
Aa colombiana
Aa colombiana
Aa colombiana

Aaronsohnia factorovskyi Warb. & Eig

 
Compositae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aaronsohnia factorovskyi

Abarema adenophora (Ducke) Barneby & J.W. Grimes LC

 
Leguminosae 26 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abarema adenophora
Abarema adenophora
Abarema adenophora
Abarema adenophora

Abarema brachystachya (DC.) Barneby & J.W.Grimes

 
Leguminosae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abarema brachystachya
Abarema brachystachya
Abarema brachystachya
Abarema brachystachya

Abarema filamentosa (Benth.) Pittier VU

 
Leguminosae 4 1 നിരീക്ഷണം
Abarema filamentosa
Abarema filamentosa
Abarema filamentosa
Abarema filamentosa

Abarema gallorum Barneby & J.W.Grimes

 
Leguminosae 82 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abarema gallorum
Abarema gallorum
Abarema gallorum
Abarema gallorum

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip LC

 
Leguminosae 30 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abarema jupunba
Abarema jupunba
Abarema jupunba
Abarema jupunba

Abatia stellata Lillo

 
Salicaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Abatia stellata
Abatia stellata
Abatia stellata
Abatia stellata

Abelia chinensis R.Br.

 
Caprifoliaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelia chinensis
Abelia chinensis
Abelia chinensis
Abelia chinensis

Abelia grandifolia Villarreal

 
Caprifoliaceae 167 132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelia grandifolia
Abelia grandifolia
Abelia grandifolia
Abelia grandifolia

Abelia mosanensis I.C.Chung ex Nakai

 
Caprifoliaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelia mosanensis
Abelia mosanensis
Abelia mosanensis
Abelia mosanensis

Abelia triflora R.Br. ex Wall.

 
Caprifoliaceae 73 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelia triflora
Abelia triflora
Abelia triflora
Abelia triflora

Abeliophyllum distichum Nakai EN

 
Oleaceae 24 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
Malvaceae 802 689 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abelmoschus manihot (L.) Medik.

 
Malvaceae 33 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot

Abelmoschus moschatus Medik.

 
Malvaceae 136 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abies alba Mill. LC

അബിസ് ആൽബ
Pinaceae 2,745 1,900 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba

Abies balsamea (L.) Mill. LC

 
Pinaceae 637 539 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea

Abies cephalonica Loudon LC

 
Pinaceae 27 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica

Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière NT

 
Pinaceae 25 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies cilicica
Abies cilicica
Abies cilicica
Abies cilicica

Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr. LC

 
Pinaceae 125 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor

Abies durangensis Martínez LC

 
Pinaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Abies durangensis
Abies durangensis
Abies durangensis

Abies firma Siebold & Zucc. LC

 
Pinaceae 15 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies firma
Abies firma
Abies firma
Abies firma

Abies forrestii Coltm.-Rog. LC

 
Pinaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Abies forrestii

Abies fraseri (Pursh) Poir. EN

ഫ്രേസർ ഫിർ
Pinaceae 48 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies fraseri
Abies fraseri
Abies fraseri
Abies fraseri

Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl. LC

 
Pinaceae 172 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis

Abies guatemalensis Rehder EN

 
Pinaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Abies guatemalensis

Abies homolepis Siebold & Zucc. NT

 
Pinaceae 21 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis

Abies koreana E.H.Wilson

 
Pinaceae 319 217 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies koreana
Abies koreana
Abies koreana
Abies koreana

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. LC

 
Pinaceae 120 100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa

Abies magnifica A.Murray bis LC

 
Pinaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies magnifica
Abies magnifica
Abies magnifica

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

 
Pinaceae 47 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies nebrodensis
Abies nebrodensis
Abies nebrodensis
Abies nebrodensis

Abies nordmanniana (Steven) Spach LC

 
Pinaceae 589 366 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana

Abies numidica de Lannoy ex Carrière

 
Pinaceae 25 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies numidica
Abies numidica
Abies numidica
Abies numidica

Abies pindrow (Royle ex D.Don) Royle LC

 
Pinaceae 17 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies pindrow
Abies pindrow
Abies pindrow
Abies pindrow

Abies pinsapo Boiss. EN

 
Pinaceae 970 668 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo

Abies procera Rehder LC

 
Pinaceae 120 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies procera
Abies procera
Abies procera
Abies procera

Abies recurvata Mast. VU

 
Pinaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Abies recurvata

Abies religiosa (Kunth) Schltdl. & Cham. LC

 
Pinaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies religiosa
Abies religiosa
Abies religiosa
Abies religiosa

Abies sachalinensis (F.Schmidt) Mast. LC

 
Pinaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Abies sachalinensis

Abies sibirica Ledeb. LC

 
Pinaceae 33 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies sibirica
Abies sibirica
Abies sibirica
Abies sibirica

Abies spectabilis (D.Don) Mirb. NT

 
Pinaceae 224 181 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies spectabilis
Abies spectabilis
Abies spectabilis
Abies spectabilis

Abies veitchii Lindl. LC

 
Pinaceae 17 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii

Abolboda poarchon Seub.

 
Xyridaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Abolboda poarchon
Abolboda poarchon
Abolboda poarchon

Abroma augusta (L.) L.f.

 
Malvaceae 21 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abroma augusta
Abroma augusta
Abroma augusta
Abroma augusta

Abronia ammophila Greene

 
Nyctaginaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Abronia ammophila

Abronia angustifolia Greene

 
Nyctaginaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia angustifolia
Abronia angustifolia
Abronia angustifolia
Abronia angustifolia
Loading...