ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Carpotroche brasiliensis (Raddi) A.Gray LC

 
Achariaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carpotroche brasiliensis
Carpotroche brasiliensis
Carpotroche brasiliensis
Carpotroche brasiliensis

Carpotroche crispidentata Ducke LC

 
Achariaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carpotroche crispidentata
Carpotroche crispidentata
Carpotroche crispidentata
Carpotroche crispidentata

Carpotroche longifolia (Poepp.) Benth. LC

 
Achariaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carpotroche longifolia
Carpotroche longifolia
Carpotroche longifolia
Carpotroche longifolia

Carpotroche platyptera Pittier LC

 
Achariaceae 33 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carpotroche platyptera
Carpotroche platyptera
Carpotroche platyptera
Carpotroche platyptera

Carpotroche surinamensis Uittien LC

 
Achariaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carpotroche surinamensis
Carpotroche surinamensis
Carpotroche surinamensis
Carpotroche surinamensis

Erythrospermum monticolum Thouars

 
Achariaceae 22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erythrospermum monticolum
Erythrospermum monticolum
Erythrospermum monticolum
Erythrospermum monticolum

Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness.

 
Achariaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydnocarpus anthelminthicus
Hydnocarpus anthelminthicus
Hydnocarpus anthelminthicus
Hydnocarpus anthelminthicus

Hydnocarpus wightianus Blume

 
Achariaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hydnocarpus wightianus

Kiggelaria africana L. LC

 
Achariaceae 91 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kiggelaria africana
Kiggelaria africana
Kiggelaria africana
Kiggelaria africana

Lindackeria laurina C. Presl LC

 
Achariaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Lindackeria laurina

Lindackeria paludosa (Benth.) Gilg LC

 
Achariaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lindackeria paludosa
Lindackeria paludosa
Lindackeria paludosa
Lindackeria paludosa

Mayna odorata Aubl. LC

 
Achariaceae 19 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mayna odorata
Mayna odorata
Mayna odorata
Mayna odorata

Pangium edule Reinw. LC

 
Achariaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pangium edule
Pangium edule
Pangium edule
Pangium edule

Xylotheca kraussiana Hochst. LC

 
Achariaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Xylotheca kraussiana
Xylotheca kraussiana
Xylotheca kraussiana
Xylotheca kraussiana