ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd LC

 
Apocynaceae 35 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia

Adenium multiflorum Klotzsch

 
Apocynaceae 312 270 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. LC

അഡിനിയം ഒബെസെം
Apocynaceae 2,354 2,042 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum

Adenium swazicum Stapf

 
Apocynaceae 9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenium swazicum
Adenium swazicum
Adenium swazicum
Adenium swazicum

Allamanda blanchetii A.DC.

 
Apocynaceae 610 486 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allamanda blanchetii
Allamanda blanchetii
Allamanda blanchetii
Allamanda blanchetii

Allamanda cathartica L.

കോളാമ്പി
Apocynaceae 2,122 1,685 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica

Allamanda schottii Pohl

 
Apocynaceae 54 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allamanda schottii
Allamanda schottii
Allamanda schottii
Allamanda schottii

Allomarkgrafia brenesiana Woodson

 
Apocynaceae 11 1 നിരീക്ഷണം
Allomarkgrafia brenesiana
Allomarkgrafia brenesiana
Allomarkgrafia brenesiana
Allomarkgrafia brenesiana

Allomarkgrafia plumeriiflora Woodson

 
Apocynaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allomarkgrafia plumeriiflora
Allomarkgrafia plumeriiflora
Allomarkgrafia plumeriiflora
Allomarkgrafia plumeriiflora

Alstonia angustifolia Wall. ex A.DC. LR/lc

 
Apocynaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alstonia angustifolia

Alstonia angustiloba Miq.

 
Apocynaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Alstonia angustiloba
Alstonia angustiloba
Alstonia angustiloba
Alstonia angustiloba

Alstonia balansae Guillaumin

 
Apocynaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstonia balansae
Alstonia balansae
Alstonia balansae
Alstonia balansae

Alstonia boonei De Wild. LC

 
Apocynaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstonia boonei
Alstonia boonei
Alstonia boonei
Alstonia boonei

Alstonia lanceolifera S.Moore

 
Apocynaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alstonia lanceolifera

Alstonia lenormandii Van Heurck & Müll.Arg.

 
Apocynaceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstonia lenormandii
Alstonia lenormandii
Alstonia lenormandii
Alstonia lenormandii

Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don LR/lc

 
Apocynaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstonia macrophylla
Alstonia macrophylla
Alstonia macrophylla
Alstonia macrophylla

Alstonia odontophora Boiteau

 
Apocynaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstonia odontophora
Alstonia odontophora

Alstonia rostrata C.E.C.Fisch.

 
Apocynaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Alstonia rostrata
Alstonia rostrata
Alstonia rostrata
Alstonia rostrata

Alstonia scholaris (L.) R. Br. LR/lc

ഏഴിലം‌പാല
Apocynaceae 150 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstonia scholaris
Alstonia scholaris
Alstonia scholaris
Alstonia scholaris

Alstonia sphaerocapitata Boiteau VU

 
Apocynaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstonia sphaerocapitata
Alstonia sphaerocapitata

Alyxia baillonii Guillaumin

 
Apocynaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia baillonii
Alyxia baillonii
Alyxia baillonii

Alyxia buxifolia R.Br.

 
Apocynaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alyxia buxifolia

Alyxia caletioides (Baill.) Guillaumin

 
Apocynaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia caletioides
Alyxia caletioides
Alyxia caletioides
Alyxia caletioides

Alyxia clusiophylla (Baill.) Guillaumin

 
Apocynaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia clusiophylla
Alyxia clusiophylla
Alyxia clusiophylla
Alyxia clusiophylla

Alyxia cylindrocarpa Guillaumin

 
Apocynaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia cylindrocarpa
Alyxia cylindrocarpa
Alyxia cylindrocarpa
Alyxia cylindrocarpa

Alyxia hurlimannii Guillaumin

 
Apocynaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia hurlimannii
Alyxia hurlimannii
Alyxia hurlimannii

Alyxia kaalaensis Boiteau EN

 
Apocynaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia kaalaensis
Alyxia kaalaensis
Alyxia kaalaensis

Alyxia loeseneriana Schltr.

 
Apocynaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alyxia loeseneriana

Alyxia margaretae Boiteau

 
Apocynaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alyxia margaretae

Alyxia rubricaulis (Baill.) Guillaumin

 
Apocynaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia rubricaulis
Alyxia rubricaulis
Alyxia rubricaulis

Alyxia ruscifolia R.Br.

 
Apocynaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia ruscifolia
Alyxia ruscifolia
Alyxia ruscifolia
Alyxia ruscifolia

Alyxia sarasinii Guillaumin

 
Apocynaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia sarasinii
Alyxia sarasinii
Alyxia sarasinii
Alyxia sarasinii

Alyxia spicata R.Br.

 
Apocynaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alyxia spicata

Alyxia tisserantii Montrouz.

 
Apocynaceae 20 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia tisserantii
Alyxia tisserantii
Alyxia tisserantii
Alyxia tisserantii

Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire

 
Apocynaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Amalocalyx microlobus
Amalocalyx microlobus
Amalocalyx microlobus

Ambelania acida Aubl. LC

 
Apocynaceae 63 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambelania acida
Ambelania acida
Ambelania acida
Ambelania acida

Amsonia ciliata Walter

 
Apocynaceae 46 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amsonia ciliata
Amsonia ciliata
Amsonia ciliata
Amsonia ciliata

Amsonia grandiflora Alexander

 
Apocynaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amsonia grandiflora
Amsonia grandiflora
Amsonia grandiflora
Amsonia grandiflora

Amsonia hubrichtii Woodson

 
Apocynaceae 71 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amsonia hubrichtii
Amsonia hubrichtii
Amsonia hubrichtii
Amsonia hubrichtii

Amsonia longiflora Torr.

 
Apocynaceae 17 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amsonia longiflora
Amsonia longiflora
Amsonia longiflora
Amsonia longiflora

Amsonia orientalis Decne. CR

 
Apocynaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amsonia orientalis
Amsonia orientalis
Amsonia orientalis
Amsonia orientalis

Amsonia tabernaemontana Walter

 
Apocynaceae 291 249 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amsonia tabernaemontana
Amsonia tabernaemontana
Amsonia tabernaemontana
Amsonia tabernaemontana

Amsonia tharpii Woodson VU

 
Apocynaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amsonia tharpii
Amsonia tharpii

Apocynum androsaemifolium L.

 
Apocynaceae 675 545 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynum androsaemifolium
Apocynum androsaemifolium
Apocynum androsaemifolium
Apocynum androsaemifolium

Apocynum cannabinum L.

 
Apocynaceae 532 434 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynum cannabinum
Apocynum cannabinum
Apocynum cannabinum
Apocynum cannabinum

Apocynum venetum L.

 
Apocynaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynum venetum
Apocynum venetum
Apocynum venetum
Apocynum venetum

Araujia angustifolia (Hook. & Arn.) Steud.

 
Apocynaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araujia angustifolia
Araujia angustifolia
Araujia angustifolia
Araujia angustifolia

Araujia sericifera Brot.

 
Apocynaceae 1,760 1,331 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araujia sericifera
Araujia sericifera
Araujia sericifera
Araujia sericifera
Loading...