ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. CR

 
Arecaceae 68 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.

 
Arecaceae 16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrocomia aculeata
Acrocomia aculeata
Acrocomia aculeata
Acrocomia aculeata

Actinokentia divaricata (Brongn.) Dammer LC

 
Arecaceae 27 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinokentia divaricata
Actinokentia divaricata
Actinokentia divaricata
Actinokentia divaricata

Adonidia merrillii (Becc.) Becc. VU

മനില പാം
Arecaceae 96 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonidia merrillii
Adonidia merrillii
Adonidia merrillii
Adonidia merrillii

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret

 
Arecaceae 16 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aiphanes horrida
Aiphanes horrida
Aiphanes horrida
Aiphanes horrida

Aiphanes minima (Gaertn.) Burret

 
Arecaceae 28 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aiphanes minima
Aiphanes minima
Aiphanes minima
Aiphanes minima

Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze

 
Arecaceae 19 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allagoptera arenaria
Allagoptera arenaria
Allagoptera arenaria
Allagoptera arenaria

Archontophoenix myolensis Dowe VU

 
Arecaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Archontophoenix myolensis

Archontophoenix purpurea Hodel & Dowe

 
Arecaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Archontophoenix purpurea

Areca andersonii J.Dransf. DD

 
Arecaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Areca andersonii

Areca catechu L.

കമുക്
Arecaceae 181 124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Areca catechu
Areca catechu
Areca catechu
Areca catechu

Areca triandra Roxb. ex Buch.-Ham. LC

 
Arecaceae 41 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Areca triandra
Areca triandra
Areca triandra
Areca triandra

Areca vestiaria Giseke

 
Arecaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Areca vestiaria
Areca vestiaria
Areca vestiaria
Areca vestiaria

Arenga engleri Becc.

 
Arecaceae 17 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arenga engleri
Arenga engleri
Arenga engleri
Arenga engleri

Arenga hookeriana (Becc.) Whitmore

 
Arecaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arenga hookeriana
Arenga hookeriana
Arenga hookeriana
Arenga hookeriana

Arenga obtusifolia Mart.

 
Arecaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arenga obtusifolia
Arenga obtusifolia
Arenga obtusifolia
Arenga obtusifolia

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

 
Arecaceae 27 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arenga pinnata
Arenga pinnata
Arenga pinnata
Arenga pinnata

Arenga tremula (Blanco) Becc. NT

 
Arecaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Arenga tremula

Arenga undulatifolia Becc.

 
Arecaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Arenga undulatifolia

Asterogyne martiana (H.Wendl.) H.Wendl. ex Drude

 
Arecaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asterogyne martiana
Asterogyne martiana

Astrocaryum alatum Loomis NT

 
Arecaceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Astrocaryum alatum
Astrocaryum alatum
Astrocaryum alatum
Astrocaryum alatum

Astrocaryum paramaca Mart.

 
Arecaceae 16 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astrocaryum paramaca
Astrocaryum paramaca
Astrocaryum paramaca
Astrocaryum paramaca

Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle

 
Arecaceae 146 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astrocaryum sciophilum
Astrocaryum sciophilum
Astrocaryum sciophilum
Astrocaryum sciophilum

Astrocaryum vulgare Mart.

 
Arecaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Astrocaryum vulgare

Attalea attaleoides (Barb.Rodr.) Wess.Boer

 
Arecaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Attalea attaleoides
Attalea attaleoides
Attalea attaleoides
Attalea attaleoides

Attalea brejinhoensis (Glassman) Zona

 
Arecaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Attalea brejinhoensis

Attalea cohune Mart.

 
Arecaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Attalea cohune
Attalea cohune
Attalea cohune
Attalea cohune

Attalea dubia (Mart.) Burret

 
Arecaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Attalea dubia
Attalea dubia
Attalea dubia
Attalea dubia

Attalea funifera Mart. LC

 
Arecaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Attalea funifera

Attalea humilis Mart. ex Spreng.

 
Arecaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Attalea humilis

Attalea phalerata Mart. ex Spreng. LC

 
Arecaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Attalea phalerata
Attalea phalerata
Attalea phalerata
Attalea phalerata

Attalea rostrata Oerst. LC

 
Arecaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Attalea rostrata
Attalea rostrata
Attalea rostrata
Attalea rostrata

Bactris aubletiana Trail

 
Arecaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bactris aubletiana

Bactris brongniartii Mart.

 
Arecaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bactris brongniartii
Bactris brongniartii
Bactris brongniartii
Bactris brongniartii

Bactris gasipaes Kunth

 
Arecaceae 45 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bactris gasipaes
Bactris gasipaes
Bactris gasipaes
Bactris gasipaes

Bactris glandulosa Oerst. LC

 
Arecaceae 14 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bactris glandulosa
Bactris glandulosa
Bactris glandulosa
Bactris glandulosa

Bactris gracilior Burret LC

 
Arecaceae 21 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bactris gracilior
Bactris gracilior
Bactris gracilior
Bactris gracilior

Bactris herrerana Cascante EN

 
Arecaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Bactris herrerana
Bactris herrerana
Bactris herrerana
Bactris herrerana

Bactris hondurensis Standl.

 
Arecaceae 26 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bactris hondurensis
Bactris hondurensis
Bactris hondurensis
Bactris hondurensis

Bactris oligocarpa Barb.Rodr.

 
Arecaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bactris oligocarpa

Bactris setosa Mart.

 
Arecaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bactris setosa
Bactris setosa
Bactris setosa
Bactris setosa

Basselinia deplanchei (Brongn. & Gris) Vieill. NT

 
Arecaceae 17 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basselinia deplanchei
Basselinia deplanchei
Basselinia deplanchei
Basselinia deplanchei

Basselinia glabrata Becc. VU

 
Arecaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basselinia glabrata
Basselinia glabrata
Basselinia glabrata
Basselinia glabrata
Loading...