ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aethionema armenum Boiss.

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aethionema armenum

Aethionema grandiflorum Boiss. & Hohen.

 
Brassicaceae 22 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aethionema grandiflorum
Aethionema grandiflorum
Aethionema grandiflorum
Aethionema grandiflorum

Aethionema saxatile (L.) R.Br.

 
Brassicaceae 454 246 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aethionema saxatile
Aethionema saxatile
Aethionema saxatile
Aethionema saxatile

Aethionema thomasianum J.Gay

 
Brassicaceae 42 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aethionema thomasianum
Aethionema thomasianum
Aethionema thomasianum
Aethionema thomasianum

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande

 
Brassicaceae 22,876 18,813 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata

Alyssoides utriculata (L.) Medik.

 
Brassicaceae 228 139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssoides utriculata
Alyssoides utriculata
Alyssoides utriculata
Alyssoides utriculata

Alyssum aizoides Boiss.

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alyssum aizoides

Alyssum alpestre L.

 
Brassicaceae 77 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum alpestre
Alyssum alpestre
Alyssum alpestre
Alyssum alpestre

Alyssum alyssoides (L.) L.

 
Brassicaceae 807 508 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides

Alyssum argenteum All.

 
Brassicaceae 21 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum argenteum
Alyssum argenteum
Alyssum argenteum
Alyssum argenteum

Alyssum bertolonii Desv.

 
Brassicaceae 51 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum bertolonii
Alyssum bertolonii
Alyssum bertolonii
Alyssum bertolonii

Alyssum corsicum Duby

 
Brassicaceae 19 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum corsicum
Alyssum corsicum
Alyssum corsicum
Alyssum corsicum

Alyssum cuneifolium Ten.

 
Brassicaceae 64 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum cuneifolium
Alyssum cuneifolium
Alyssum cuneifolium
Alyssum cuneifolium

Alyssum desertorum Stapf

 
Brassicaceae 16 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum desertorum
Alyssum desertorum
Alyssum desertorum
Alyssum desertorum

Alyssum diffusum Ten.

 
Brassicaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum diffusum
Alyssum diffusum
Alyssum diffusum
Alyssum diffusum

Alyssum granatense Boiss. & Reut.

 
Brassicaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum granatense
Alyssum granatense
Alyssum granatense
Alyssum granatense

Alyssum hirsutum M.Bieb.

 
Brassicaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Alyssum hirsutum
Alyssum hirsutum
Alyssum hirsutum
Alyssum hirsutum

Alyssum lenense Adams

 
Brassicaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum lenense
Alyssum lenense

Alyssum linifolium Stephan ex Willd.

 
Brassicaceae 27 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum linifolium
Alyssum linifolium
Alyssum linifolium
Alyssum linifolium

Alyssum loiseleurii P.Fourn.

 
Brassicaceae 90 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum loiseleurii
Alyssum loiseleurii
Alyssum loiseleurii
Alyssum loiseleurii

Alyssum minutum Schltdl. ex DC.

 
Brassicaceae 26 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum minutum
Alyssum minutum
Alyssum minutum
Alyssum minutum

Alyssum montanum L.

 
Brassicaceae 766 488 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum montanum
Alyssum montanum
Alyssum montanum
Alyssum montanum

Alyssum murale Waldst. & Kit.

 
Brassicaceae 79 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum murale
Alyssum murale
Alyssum murale
Alyssum murale

Alyssum ovirense A.Kern.

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alyssum ovirense

Alyssum propinquum Baumg.

 
Brassicaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Alyssum propinquum
Alyssum propinquum

Alyssum scutigerum Durieu

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alyssum scutigerum

Alyssum serpyllifolium Desf.

 
Brassicaceae 39 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum serpyllifolium
Alyssum serpyllifolium
Alyssum serpyllifolium
Alyssum serpyllifolium

Alyssum simplex Rudolph

 
Brassicaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum simplex
Alyssum simplex
Alyssum simplex
Alyssum simplex

Alyssum tortuosum Willd.

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alyssum tortuosum

Alyssum troodi Boiss.

 
Brassicaceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Alyssum troodi
Alyssum troodi
Alyssum troodi
Alyssum troodi

Alyssum umbellatum Desv.

 
Brassicaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Alyssum umbellatum
Alyssum umbellatum
Alyssum umbellatum

Alyssum wulfenianum Benth. ex Willd.

 
Brassicaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Alyssum wulfenianum
Alyssum wulfenianum

Anastatica hierochuntica L.

 
Brassicaceae 45 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anastatica hierochuntica
Anastatica hierochuntica
Anastatica hierochuntica
Anastatica hierochuntica

Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée

 
Brassicaceae 771 538 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa

Arabidopsis cebennensis (DC.) O'Kane & Al-Shehbaz

 
Brassicaceae 49 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis cebennensis
Arabidopsis cebennensis
Arabidopsis cebennensis
Arabidopsis cebennensis

Arabidopsis halleri (L.) O'Kane & Al-Shehbaz

 
Brassicaceae 136 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis halleri
Arabidopsis halleri
Arabidopsis halleri
Arabidopsis halleri

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

അറബിഡോപ്സിസ് താലിയാന
Brassicaceae 1,707 1,096 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana

Arabis aculeolata Greene

 
Brassicaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis aculeolata
Arabis aculeolata
Arabis aculeolata
Arabis aculeolata

Arabis allionii DC.

 
Brassicaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis allionii
Arabis allionii
Arabis allionii
Arabis allionii

Arabis alpina L.

 
Brassicaceae 1,348 975 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis alpina
Arabis alpina
Arabis alpina
Arabis alpina

Arabis aucheri Boiss.

 
Brassicaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis aucheri
Arabis aucheri
Arabis aucheri
Arabis aucheri

Arabis blepharophylla Hook. & Arn.

 
Brassicaceae 18 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis blepharophylla
Arabis blepharophylla
Arabis blepharophylla
Arabis blepharophylla

Arabis caerulea (All.) Haenke

 
Brassicaceae 56 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis caerulea
Arabis caerulea
Arabis caerulea
Arabis caerulea

Arabis carduchorum Boiss.

 
Brassicaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Arabis carduchorum
Arabis carduchorum

Arabis caucasica Willd.

 
Brassicaceae 108 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis caucasica
Arabis caucasica
Arabis caucasica
Arabis caucasica

Arabis ciliata Clairv.

 
Brassicaceae 91 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis ciliata
Arabis ciliata
Arabis ciliata
Arabis ciliata

Arabis collina Ten.

 
Brassicaceae 197 100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis collina
Arabis collina
Arabis collina
Arabis collina

Arabis conringioides Ball

 
Brassicaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Arabis conringioides
Arabis conringioides
Arabis conringioides

Arabis cypria Holmboe

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Arabis cypria
Loading...