ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acalypha alopecuroides Jacq.

 
Euphorbiaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha alopecuroides
Acalypha alopecuroides
Acalypha alopecuroides
Acalypha alopecuroides

Acalypha amentacea Roxb.

 
Euphorbiaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea

Acalypha apodanthes Standl. & L.O.Williams LC

 
Euphorbiaceae 46 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha apodanthes
Acalypha apodanthes
Acalypha apodanthes
Acalypha apodanthes

Acalypha aristata Kunth

 
Euphorbiaceae 104 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha aristata
Acalypha aristata
Acalypha aristata
Acalypha aristata

Acalypha australis L.

 
Euphorbiaceae 21 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis

Acalypha californica Benth.

 
Euphorbiaceae 25 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha californica
Acalypha californica
Acalypha californica
Acalypha californica

Acalypha caturus Blume LC

 
Euphorbiaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha caturus
Acalypha caturus
Acalypha caturus
Acalypha caturus

Acalypha chamaedrifolia (Lam.) Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha chamaedrifolia
Acalypha chamaedrifolia
Acalypha chamaedrifolia
Acalypha chamaedrifolia

Acalypha ciliata Forssk.

 
Euphorbiaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha ciliata
Acalypha ciliata
Acalypha ciliata
Acalypha ciliata

Acalypha diversifolia Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 44 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha diversifolia
Acalypha diversifolia
Acalypha diversifolia
Acalypha diversifolia

Acalypha fruticosa Forssk. LC

ബാലമുഞ്ഞ
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha fruticosa

Acalypha grandis Benth. LC

 
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha grandis

Acalypha herzogiana Pax & K.Hoffm.

 
Euphorbiaceae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha herzogiana
Acalypha herzogiana
Acalypha herzogiana
Acalypha herzogiana

Acalypha hispida Burm.f.

 
Euphorbiaceae 802 610 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha indica L.

 
Euphorbiaceae 238 189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha integrifolia Willd.

 
Euphorbiaceae 182 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha integrifolia
Acalypha integrifolia
Acalypha integrifolia
Acalypha integrifolia

Acalypha macrostachya Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 102 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha macrostachya
Acalypha macrostachya
Acalypha macrostachya
Acalypha macrostachya

Acalypha monostachya Cav.

 
Euphorbiaceae 25 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha monostachya
Acalypha monostachya
Acalypha monostachya
Acalypha monostachya

Acalypha mortoniana Lundell

 
Euphorbiaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha mortoniana
Acalypha mortoniana
Acalypha mortoniana
Acalypha mortoniana

Acalypha multicaulis Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha multicaulis
Acalypha multicaulis
Acalypha multicaulis
Acalypha multicaulis

Acalypha pancheriana Baill.

 
Euphorbiaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha pancheriana
Acalypha pancheriana
Acalypha pancheriana
Acalypha pancheriana

Acalypha pendula C.Wright ex Griseb.

 
Euphorbiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha pendula
Acalypha pendula

Acalypha phleoides Cav.

 
Euphorbiaceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha phleoides
Acalypha phleoides
Acalypha phleoides
Acalypha phleoides

Acalypha plicata Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha plicata
Acalypha plicata
Acalypha plicata
Acalypha plicata

Acalypha polystachya Jacq.

 
Euphorbiaceae 21 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha polystachya
Acalypha polystachya
Acalypha polystachya
Acalypha polystachya

Acalypha radians Torr.

 
Euphorbiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha radians
Acalypha radians

Acalypha schiedeana Schltdl. LC

 
Euphorbiaceae 12 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha schiedeana
Acalypha schiedeana
Acalypha schiedeana
Acalypha schiedeana

Acalypha setosa A.Rich.

 
Euphorbiaceae 15 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha setosa
Acalypha setosa
Acalypha setosa
Acalypha setosa

Acalypha siamensis Oliv. ex Gage

 
Euphorbiaceae 23 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis

Acalypha variegata Rusby

 
Euphorbiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha variegata
Acalypha variegata

Acalypha villosa Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha villosa
Acalypha villosa
Acalypha villosa
Acalypha villosa

Acalypha virginica L.

 
Euphorbiaceae 645 515 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha virginica
Acalypha virginica
Acalypha virginica
Acalypha virginica

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 1,632 1,245 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg. LC

 
Euphorbiaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinostemon concolor
Actinostemon concolor
Actinostemon concolor
Actinostemon concolor

Adelia triloba (Müll.Arg.) Hemsl. LC

 
Euphorbiaceae 28 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adelia triloba
Adelia triloba
Adelia triloba
Adelia triloba

Agrostistachys indica Dalzell LC

മഞ്ചാരി
Euphorbiaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostistachys indica
Agrostistachys indica
Agrostistachys indica
Agrostistachys indica

Alchornea davidii Franch.

 
Euphorbiaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alchornea davidii
Alchornea davidii
Alchornea davidii
Alchornea davidii

Alchornea discolor Poepp. LC

 
Euphorbiaceae 15 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alchornea discolor
Alchornea discolor
Alchornea discolor
Alchornea discolor

Alchornea glandulosa Poepp. LC

 
Euphorbiaceae 22 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alchornea glandulosa
Alchornea glandulosa
Alchornea glandulosa
Alchornea glandulosa

Alchornea hirtella Benth. LC

 
Euphorbiaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Alchornea hirtella
Alchornea hirtella
Alchornea hirtella
Alchornea hirtella

Alchornea latifolia Sw. LC

 
Euphorbiaceae 50 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alchornea latifolia
Alchornea latifolia
Alchornea latifolia
Alchornea latifolia

Alchornea rugosa (Lour.) Müll.Arg. LC

 
Euphorbiaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alchornea rugosa
Alchornea rugosa
Alchornea rugosa
Alchornea rugosa

Alchornea sidifolia Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alchornea sidifolia

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. LC

 
Euphorbiaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alchornea triplinervia
Alchornea triplinervia
Alchornea triplinervia
Alchornea triplinervia

Alchorneopsis floribunda (Benth.) Müll.Arg. LC

 
Euphorbiaceae 17 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alchorneopsis floribunda
Alchorneopsis floribunda
Alchorneopsis floribunda
Alchorneopsis floribunda

Aleurites moluccanus (L.) Willd. LC

 
Euphorbiaceae 217 116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus

Alphandia furfuracea Baill.

 
Euphorbiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alphandia furfuracea
Alphandia furfuracea
Loading...