ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Castanea × neglecta Dode

 
Fagaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Castanea × neglecta
Castanea × neglecta

Castanea crenata Siebold & Zucc. LC

 
Fagaceae 74 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Castanea crenata
Castanea crenata
Castanea crenata
Castanea crenata

Castanea dentata (Marshall) Borkh. CR

 
Fagaceae 291 224 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Castanea dentata
Castanea dentata
Castanea dentata
Castanea dentata

Castanea mollissima Blume LC

 
Fagaceae 29 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Castanea mollissima
Castanea mollissima
Castanea mollissima
Castanea mollissima

Castanea pumila (L.) Mill.

 
Fagaceae 26 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Castanea pumila
Castanea pumila
Castanea pumila
Castanea pumila

Castanea sativa Mill. LC

 
Fagaceae 8,016 6,292 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa

Castanea seguinii Dode

 
Fagaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Castanea seguinii
Castanea seguinii
Castanea seguinii
Castanea seguinii

Castanopsis acuminatissima (Blume) A.DC. LC

 
Fagaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Castanopsis acuminatissima

Castanopsis fargesii Franch. LC

 
Fagaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Castanopsis fargesii
Castanopsis fargesii

Castanopsis indica (Roxb. ex Lindl.) A.DC. LC

 
Fagaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Castanopsis indica

Castanopsis motleyana King

 
Fagaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Castanopsis motleyana
Castanopsis motleyana
Castanopsis motleyana

Chrysolepis chrysophylla (Douglas ex Hook.) Hjelmq. LC

 
Fagaceae 17 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysolepis chrysophylla
Chrysolepis chrysophylla
Chrysolepis chrysophylla
Chrysolepis chrysophylla

Chrysolepis sempervirens (Kellogg) Hjelmq.

 
Fagaceae 16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysolepis sempervirens
Chrysolepis sempervirens
Chrysolepis sempervirens
Chrysolepis sempervirens

Fagus crenata Blume LC

 
Fagaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagus crenata
Fagus crenata
Fagus crenata
Fagus crenata

Fagus engleriana Seemen ex Diels

 
Fagaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagus engleriana
Fagus engleriana
Fagus engleriana
Fagus engleriana

Fagus grandifolia Ehrh. LC

 
Fagaceae 1,489 1,271 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagus grandifolia
Fagus grandifolia
Fagus grandifolia
Fagus grandifolia

Fagus lucida Rehder & E.H.Wilson

 
Fagaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagus lucida
Fagus lucida
Fagus lucida
Fagus lucida

Fagus orientalis Lipsky LC

 
Fagaceae 32 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagus orientalis
Fagus orientalis
Fagus orientalis
Fagus orientalis

Fagus sylvatica L. LC

ഫാഗസ് സിൽവറ്റിക്ക
Fagaceae 15,827 12,578 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica

Lithocarpus edulis (Makino) Nakai LC

 
Fagaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lithocarpus edulis
Lithocarpus edulis

Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai LC

 
Fagaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Lithocarpus glaber
Lithocarpus henryi

Quercus × benderi Baen.

 
Fagaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Quercus × benderi
Quercus × benderi

Quercus × coutinhoi Samp.

 
Fagaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus × coutinhoi
Quercus × coutinhoi

Quercus × hispanica Lam.

 
Fagaceae 22 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus × hispanica
Quercus × hispanica
Quercus × hispanica
Quercus × hispanica

Quercus × ludoviciana Sarg.

 
Fagaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Quercus × ludoviciana

Quercus × schochiana Dieck

 
Fagaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Quercus × schochiana

Quercus acerifolia (E.J.Palmer) Stoynoff & Hess EN

 
Fagaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus acerifolia
Quercus acerifolia
Quercus acerifolia

Quercus acuta Thunb. LC

 
Fagaceae 21 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus acuta
Quercus acuta
Quercus acuta
Quercus acuta

Quercus acutissima Carruth. LC

 
Fagaceae 31 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus acutissima
Quercus acutissima
Quercus acutissima
Quercus acutissima

Quercus afares Pomel VU

 
Fagaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Quercus afares
Quercus afares
Quercus afares
Quercus afares

Quercus affinis Scheidw. LC

 
Fagaceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus affinis
Quercus affinis
Quercus affinis
Quercus affinis

Quercus agrifolia Née LC

 
Fagaceae 47 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus agrifolia
Quercus agrifolia
Quercus agrifolia
Quercus agrifolia

Quercus alba L. LC

 
Fagaceae 231 161 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus alba
Quercus alba
Quercus alba
Quercus alba

Quercus aliena Blume LC

 
Fagaceae 15 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus aliena
Quercus aliena
Quercus aliena
Quercus aliena

Quercus alnifolia Poech LC

 
Fagaceae 10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus alnifolia
Quercus alnifolia
Quercus alnifolia
Quercus alnifolia

Quercus aquifolioides Rehder & E.H.Wilson LC

 
Fagaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Quercus aquifolioides

Quercus arizonica Sarg. LC

 
Fagaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus arizonica
Quercus arizonica

Quercus arkansana Sarg.

 
Fagaceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus arkansana
Quercus arkansana
Quercus arkansana
Quercus arkansana

Quercus aucheri Jaub. & Spach LC

 
Fagaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Quercus aucheri

Quercus austrina Small VU

 
Fagaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus austrina
Quercus austrina
Quercus austrina
Quercus austrina

Quercus berberidifolia Liebm. LC

 
Fagaceae 38 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus berberidifolia
Quercus berberidifolia
Quercus berberidifolia
Quercus berberidifolia

Quercus bicolor Willd. LC

 
Fagaceae 172 106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus bicolor
Quercus bicolor
Quercus bicolor
Quercus bicolor

Quercus boyntonii Beadle CR

 
Fagaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Quercus boyntonii

Quercus brantii Lindl. LC

 
Fagaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus brantii
Quercus brantii
Quercus brantii
Quercus brantii

Quercus buckleyi Nixon & Dorr LC

 
Fagaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Quercus buckleyi

Quercus canariensis Willd. DD

 
Fagaceae 237 169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus canariensis
Quercus canariensis
Quercus canariensis
Quercus canariensis

Quercus canbyi Trel. LC

 
Fagaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus canbyi
Quercus canbyi
Quercus canbyi
Quercus canbyi

Quercus castaneifolia C.A.Mey. NT

 
Fagaceae 240 157 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Quercus castaneifolia
Quercus castaneifolia
Quercus castaneifolia
Quercus castaneifolia
Loading...