ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aciotis indecora (Bonpl.) Triana

 
Melastomataceae 11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciotis indecora
Aciotis indecora
Aciotis indecora
Aciotis indecora

Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana

 
Melastomataceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciotis purpurascens
Aciotis purpurascens
Aciotis purpurascens
Aciotis purpurascens

Aciotis rubricaulis (Mart. ex DC.) Triana

 
Melastomataceae 35 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciotis rubricaulis
Aciotis rubricaulis
Aciotis rubricaulis
Aciotis rubricaulis

Acisanthera quadrata Pers.

 
Melastomataceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata

Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana

 
Melastomataceae 65 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adelobotrys adscendens
Adelobotrys adscendens
Adelobotrys adscendens
Adelobotrys adscendens

Arthrostemma ciliatum Pav. ex D. Don

 
Melastomataceae 40 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arthrostemma ciliatum
Arthrostemma ciliatum
Arthrostemma ciliatum
Arthrostemma ciliatum

Bellucia grossularioides (L.) Triana LC

 
Melastomataceae 54 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellucia grossularioides
Bellucia grossularioides
Bellucia grossularioides
Bellucia grossularioides

Bellucia pentamera Naudin LC

 
Melastomataceae 13 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellucia pentamera
Bellucia pentamera
Bellucia pentamera
Bellucia pentamera

Bertolonia marmorata Naudin

 
Melastomataceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Bertolonia marmorata
Bertolonia marmorata
Bertolonia marmorata

Blakea gracilis Hemsl.

 
Melastomataceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blakea gracilis
Blakea gracilis
Blakea gracilis

Blakea guatemalensis Donn. Sm.

 
Melastomataceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Blakea guatemalensis
Blakea guatemalensis
Blakea guatemalensis
Blakea guatemalensis

Blakea litoralis L.O. Williams

 
Melastomataceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blakea litoralis
Blakea litoralis
Blakea litoralis
Blakea litoralis

Blakea scarlatina Almeda

 
Melastomataceae 17 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina

Blakea tuberculata Donn. Sm.

 
Melastomataceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Blakea tuberculata

Blakea wilsoniorum Almeda

 
Melastomataceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum

Brachyotum ledifolium (Desr.) Triana

 
Melastomataceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachyotum ledifolium
Brachyotum ledifolium
Brachyotum ledifolium
Brachyotum ledifolium
Cambessedesia hilariana
Cambessedesia hilariana
Cambessedesia hilariana

Castratella piloselloides Naudin

 
Melastomataceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Castratella piloselloides
Castratella piloselloides
Castratella piloselloides

Centradenia floribunda Planch.

 
Melastomataceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centradenia floribunda
Centradenia floribunda
Centradenia floribunda
Centradenia floribunda

Charianthus alpinus (Sw.) R.A. Howard

 
Melastomataceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Charianthus alpinus
Charianthus alpinus
Charianthus alpinus

Clidemia capitellata (Bonpl.) D. Don LC

 
Melastomataceae 40 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia capitellata
Clidemia capitellata
Clidemia capitellata
Clidemia capitellata

Clidemia ciliata Pav. ex D. Don

 
Melastomataceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Clidemia ciliata
Clidemia ciliata
Clidemia ciliata

Clidemia crenulata Gleason

 
Melastomataceae 53 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata

Clidemia davidsei Almeda

 
Melastomataceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei

Clidemia discolor (Triana) Cogn. LC

 
Melastomataceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Clidemia discolor
Clidemia discolor
Clidemia discolor
Clidemia discolor

Clidemia epiphytica (Triana) Cogn. LC

 
Melastomataceae 25 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia epiphytica
Clidemia epiphytica
Clidemia epiphytica
Clidemia epiphytica

Clidemia fraterna Gleason

 
Melastomataceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna

Clidemia hammelii Almeda

 
Melastomataceae 47 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii

Clidemia hirta (L.) D. Don

സോപ്പ് ബുഷ്
Melastomataceae 233 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia hirta
Clidemia hirta
Clidemia hirta
Clidemia hirta

Clidemia japurensis DC.

 
Melastomataceae 26 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis

Clidemia monantha L.O. Williams

 
Melastomataceae 29 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia monantha
Clidemia monantha
Clidemia monantha
Clidemia monantha

Clidemia mortoniana Standl.

 
Melastomataceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Clidemia mortoniana
Clidemia mortoniana
Clidemia mortoniana
Clidemia mortoniana

Clidemia octona (Bonpl.) L.O. Williams

 
Melastomataceae 41 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia octona
Clidemia octona
Clidemia octona
Clidemia octona

Clidemia ombrophila Gleason

 
Melastomataceae 50 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia ombrophila
Clidemia ombrophila
Clidemia ombrophila
Clidemia ombrophila

Clidemia quinquenervia (Mill.) Almeda

 
Melastomataceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia quinquenervia
Clidemia quinquenervia

Clidemia radicans Cogn.

 
Melastomataceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Clidemia radicans
Clidemia radicans
Clidemia radicans
Clidemia radicans

Clidemia reitziana Cogn. & Gleason

 
Melastomataceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Clidemia reitziana
Clidemia reitziana
Clidemia reitziana

Clidemia septuplinervia Cogn. LC

 
Melastomataceae 25 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia septuplinervia
Clidemia septuplinervia
Clidemia septuplinervia
Clidemia septuplinervia

Clidemia sericea D. Don

 
Melastomataceae 50 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia sericea
Clidemia sericea
Clidemia sericea
Clidemia sericea

Clidemia setosa (Triana) Gleason

 
Melastomataceae 25 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia setosa
Clidemia setosa
Clidemia setosa
Clidemia setosa

Clidemia taurina Gleason

 
Melastomataceae 11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia taurina
Clidemia taurina
Clidemia taurina
Clidemia taurina

Clidemia umbrosa (Sw.) Cogn.

 
Melastomataceae 19 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa

Conostegia bigibbosa Cogn.

 
Melastomataceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conostegia bigibbosa
Conostegia bigibbosa
Conostegia bigibbosa
Conostegia bigibbosa

Conostegia bracteata Triana LC

 
Melastomataceae 55 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conostegia bracteata
Conostegia bracteata
Conostegia bracteata
Conostegia bracteata

Conostegia chiriquensis Gleason

 
Melastomataceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conostegia chiriquensis
Conostegia chiriquensis
Conostegia chiriquensis
Conostegia chiriquensis

Conostegia icosandra (Sw. ex Wikstr.) Urb.

 
Melastomataceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conostegia icosandra
Conostegia icosandra

Conostegia lasiopoda Benth. LC

 
Melastomataceae 40 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conostegia lasiopoda
Conostegia lasiopoda
Conostegia lasiopoda
Conostegia lasiopoda

Conostegia micrantha Standl. LC

 
Melastomataceae 52 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conostegia micrantha
Conostegia micrantha
Conostegia micrantha
Conostegia micrantha
Loading...