ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aciachne pulvinata Benth.

 
Poaceae 39 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciachne pulvinata
Aciachne pulvinata
Aciachne pulvinata
Aciachne pulvinata

Acroceras hubbardii (A.Camus) Clayton

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Acroceras hubbardii
Acroceras hubbardii
Acroceras hubbardii
Acroceras hubbardii

Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy LC

 
Poaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides

Aegilops crassa Boiss. LC

 
Poaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops crassa
Aegilops crassa
Aegilops crassa
Aegilops crassa

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae 38 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

 
Poaceae 678 519 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops neglecta Req. ex Bertol. LC

 
Poaceae 95 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta

Aegilops speltoides Tausch LC

 
Poaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides

Aegilops tauschii Coss. LC

 
Poaceae 16 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops tauschii
Aegilops tauschii
Aegilops tauschii
Aegilops tauschii

Aegilops triuncialis L. LC

 
Poaceae 111 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis

Aegilops ventricosa Tausch LC

 
Poaceae 61 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa

Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites

 
Poaceae 26 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeluropus lagopoides
Aeluropus lagopoides
Aeluropus lagopoides
Aeluropus lagopoides

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

 
Poaceae 87 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis

Agropyron cristatum (L.) Gaertn.

 
Poaceae 80 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum

Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult.

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agropyron desertorum
Agropyron desertorum

Agrostis alpina Scop.

 
Poaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis alpina
Agrostis alpina
Agrostis alpina
Agrostis alpina

Agrostis breviculmis Hitchc.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis breviculmis

Agrostis canina L. LC

 
Poaceae 38 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 1,103 857 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

 
Poaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana

Agrostis curtisii Kerguélen

 
Poaceae 67 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii

Agrostis delicatula Pourr. ex Lapeyr.

 
Poaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis delicatula
Agrostis delicatula
Agrostis delicatula
Agrostis delicatula

Agrostis densiflora Vasey

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis densiflora

Agrostis exarata Trin.

 
Poaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis exarata
Agrostis exarata
Agrostis exarata
Agrostis exarata

Agrostis foliata Hook.f.

 
Poaceae 45 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis foliata
Agrostis foliata
Agrostis foliata
Agrostis foliata

Agrostis gigantea Roth

 
Poaceae 117 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis hallii Vasey

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis hallii

Agrostis humilis Vasey

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis humilis

Agrostis hyemalis (Walter) Britton, Sterns & Poggenb.

 
Poaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis hyemalis
Agrostis hyemalis
Agrostis hyemalis
Agrostis hyemalis

Agrostis inaequiglumis Griseb.

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis inaequiglumis
Agrostis inaequiglumis
Agrostis inaequiglumis
Agrostis inaequiglumis

Agrostis mertensii Trin.

 
Poaceae 10 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii

Agrostis micrantha Steud.

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis micrantha
Agrostis micrantha

Agrostis microphylla Steud.

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis microphylla
Agrostis microphylla

Agrostis nervosa Nees ex Trin. LC

 
Poaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis nervosa
Agrostis nervosa
Agrostis nervosa
Agrostis nervosa

Agrostis pallens Trin.

 
Poaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis pallens
Agrostis pallens
Agrostis pallens
Agrostis pallens

Agrostis perennans (Walter) Tuck. LC

 
Poaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis perennans
Agrostis perennans
Agrostis perennans
Agrostis perennans

Agrostis pilosula Trin.

 
Poaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis pilosula
Agrostis pilosula
Agrostis pilosula
Agrostis pilosula

Agrostis rupestris All.

 
Poaceae 39 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris

Agrostis scabra Willd.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis scabra

Agrostis schleicheri Jord. & Verl.

 
Poaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis schleicheri
Agrostis schleicheri
Agrostis schleicheri
Agrostis schleicheri

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 327 206 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Agrostis tolucensis Kunth

 
Poaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis

Agrostis variabilis Rydb.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis variabilis

Agrostis vinealis Schreb.

 
Poaceae 13 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis

Agrostis virescens Kunth

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis virescens
Agrostis virescens

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae 313 227 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Aira cupaniana Guss.

 
Poaceae 29 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana

Aira elegantissima Schur

 
Poaceae 60 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima

Aira praecox L.

 
Poaceae 77 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira praecox
Aira praecox
Aira praecox
Aira praecox
Loading...