ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aa achalensis Schltr.

 
Orchidaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Aa achalensis
Aa achalensis

Aa colombiana Schltr.

 
Orchidaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aa colombiana
Aa colombiana
Aa colombiana
Aa colombiana