ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acalypha alopecuroides Jacq.

 
Euphorbiaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha alopecuroides
Acalypha alopecuroides
Acalypha alopecuroides
Acalypha alopecuroides

Acalypha amentacea Roxb.

 
Euphorbiaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea

Acalypha aristata Kunth

 
Euphorbiaceae 76 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha aristata
Acalypha aristata
Acalypha aristata
Acalypha aristata

Acalypha australis L.

 
Euphorbiaceae 13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis

Acalypha californica Benth.

 
Euphorbiaceae 24 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha californica
Acalypha californica
Acalypha californica
Acalypha californica

Acalypha chamaedrifolia (Lam.) Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha chamaedrifolia
Acalypha chamaedrifolia
Acalypha chamaedrifolia
Acalypha chamaedrifolia

Acalypha ciliata Forssk.

 
Euphorbiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha ciliata
Acalypha ciliata
Acalypha ciliata

Acalypha diversifolia Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 31 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha diversifolia
Acalypha diversifolia
Acalypha diversifolia
Acalypha diversifolia

Acalypha fruticosa Forssk. LC

ബാലമുഞ്ഞ
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha fruticosa

Acalypha grandis Benth. LC

 
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha grandis

Acalypha herzogiana Pax & K.Hoffm.

 
Euphorbiaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha herzogiana
Acalypha herzogiana
Acalypha herzogiana
Acalypha herzogiana

Acalypha hispida Burm.f.

 
Euphorbiaceae 632 472 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha indica L.

കുപ്പമേനി
Euphorbiaceae 192 154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha integrifolia Willd.

 
Euphorbiaceae 240 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha integrifolia
Acalypha integrifolia
Acalypha integrifolia
Acalypha integrifolia

Acalypha macrostachya Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 87 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha macrostachya
Acalypha macrostachya
Acalypha macrostachya
Acalypha macrostachya

Acalypha monostachya Cav.

 
Euphorbiaceae 22 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha monostachya
Acalypha monostachya
Acalypha monostachya
Acalypha monostachya

Acalypha mortoniana Lundell

 
Euphorbiaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha mortoniana
Acalypha mortoniana
Acalypha mortoniana
Acalypha mortoniana

Acalypha multicaulis Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha multicaulis
Acalypha multicaulis
Acalypha multicaulis
Acalypha multicaulis

Acalypha pancheriana Baill.

 
Euphorbiaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha pancheriana
Acalypha pancheriana
Acalypha pancheriana
Acalypha pancheriana

Acalypha pendula C.Wright ex Griseb.

 
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha pendula

Acalypha phleoides Cav.

 
Euphorbiaceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha phleoides
Acalypha phleoides
Acalypha phleoides
Acalypha phleoides

Acalypha plicata Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha plicata
Acalypha plicata
Acalypha plicata
Acalypha plicata

Acalypha polystachya Jacq.

 
Euphorbiaceae 14 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha polystachya
Acalypha polystachya
Acalypha polystachya
Acalypha polystachya

Acalypha radians Torr.

 
Euphorbiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha radians
Acalypha radians

Acalypha setosa A.Rich.

 
Euphorbiaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha setosa
Acalypha setosa
Acalypha setosa
Acalypha setosa

Acalypha siamensis Oliv. ex Gage

 
Euphorbiaceae 16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis

Acalypha variegata Rusby

 
Euphorbiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha variegata
Acalypha variegata

Acalypha villosa Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha villosa
Acalypha villosa
Acalypha villosa
Acalypha villosa

Acalypha virginica L.

 
Euphorbiaceae 418 315 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha virginica
Acalypha virginica
Acalypha virginica
Acalypha virginica

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 1,230 894 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana