ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthus arboreus Forssk.

 
Acanthaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus arboreus
Acanthus arboreus
Acanthus arboreus
Acanthus arboreus

Acanthus hirsutus Boiss.

 
Acanthaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acanthus hirsutus

Acanthus hungaricus (Borbás) Baen.

 
Acanthaceae 24 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus hungaricus
Acanthus hungaricus
Acanthus hungaricus
Acanthus hungaricus

Acanthus ilicifolius L. LC

ചുള്ളിക്കണ്ടൽ
Acanthaceae 32 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius

Acanthus mollis L.

 
Acanthaceae 8,308 7,067 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis

Acanthus montanus (Nees) T.Anderson LC

 
Acanthaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus montanus
Acanthus montanus
Acanthus montanus
Acanthus montanus

Acanthus sennii Chiov.

 
Acanthaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acanthus sennii

Acanthus spinosus L.

 
Acanthaceae 1,115 922 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus