ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achillea abrotanoides (Vis.) Vis.

 
Compositae 2 1 നിരീക്ഷണം
Achillea abrotanoides
Achillea abrotanoides
Achillea ageratifolia
Achillea ageratifolia
Achillea ageratifolia
Achillea ageratifolia

Achillea ageratum L.

 
Compositae 228 154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea ageratum
Achillea ageratum
Achillea ageratum
Achillea ageratum

Achillea alpina L.

 
Compositae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea alpina
Achillea alpina
Achillea alpina

Achillea asiatica Serg.

 
Compositae 4 1 നിരീക്ഷണം
Achillea asiatica
Achillea asiatica
Achillea asiatica
Achillea asiatica

Achillea atrata L.

 
Compositae 98 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea atrata
Achillea atrata
Achillea atrata
Achillea atrata

Achillea barrelieri (Ten.) Sch.Bip.

 
Compositae 31 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea barrelieri
Achillea barrelieri
Achillea barrelieri
Achillea barrelieri

Achillea chamaemelifolia Pourr.

 
Compositae 30 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea chamaemelifolia
Achillea chamaemelifolia
Achillea chamaemelifolia
Achillea chamaemelifolia

Achillea chrysocoma Friv.

 
Compositae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea chrysocoma
Achillea chrysocoma
Achillea chrysocoma
Achillea chrysocoma

Achillea clavennae L.

 
Compositae 158 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea clavennae
Achillea clavennae
Achillea clavennae
Achillea clavennae

Achillea clusiana Tausch

 
Compositae 3 1 നിരീക്ഷണം
Achillea clusiana
Achillea clusiana
Achillea clusiana

Achillea clypeolata Sm.

 
Compositae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea clypeolata
Achillea clypeolata
Achillea clypeolata
Achillea clypeolata

Achillea coarctata Poir.

 
Compositae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea coarctata
Achillea coarctata
Achillea coarctata
Achillea coarctata

Achillea collina (Becker ex Rchb.f.) Heimerl

 
Compositae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea collina
Achillea collina
Achillea collina

Achillea cretica L.

 
Compositae 20 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea cretica
Achillea cretica
Achillea cretica
Achillea cretica

Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. LC

 
Compositae 36 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea crithmifolia
Achillea crithmifolia
Achillea crithmifolia
Achillea crithmifolia

Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd.

 
Compositae 743 588 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea distans
Achillea distans
Achillea distans
Achillea distans

Achillea erba-rotta All.

 
Compositae 351 221 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea erba-rotta
Achillea erba-rotta
Achillea erba-rotta
Achillea erba-rotta

Achillea filipendulina Lam.

 
Compositae 3,047 2,397 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea filipendulina
Achillea filipendulina
Achillea filipendulina
Achillea filipendulina

Achillea fraasii Sch.Bip.

 
Compositae 3 1 നിരീക്ഷണം
Achillea fraasii
Achillea fraasii
Achillea fraasii

Achillea holosericea Sm.

 
Compositae 3 1 നിരീക്ഷണം
Achillea holosericea
Achillea holosericea
Achillea holosericea

Achillea leptophylla M.Bieb.

 
Compositae 3 1 നിരീക്ഷണം
Achillea leptophylla
Achillea leptophylla
Achillea leptophylla

Achillea ligustica All.

 
Compositae 149 98 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea ligustica
Achillea ligustica
Achillea ligustica
Achillea ligustica

Achillea macrophylla L.

 
Compositae 249 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea macrophylla
Achillea macrophylla
Achillea macrophylla
Achillea macrophylla

Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo

 
Compositae 441 313 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea maritima
Achillea maritima
Achillea maritima
Achillea maritima

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Compositae 21,020 17,832 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achillea multifida (DC.) Griseb.

 
Compositae 3 1 നിരീക്ഷണം
Achillea multifida
Achillea multifida
Achillea multifida

Achillea nana L.

 
Compositae 218 127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea nana
Achillea nana
Achillea nana
Achillea nana

Achillea nobilis L.

 
Compositae 2,143 1,734 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea nobilis
Achillea nobilis
Achillea nobilis
Achillea nobilis

Achillea odorata L.

 
Compositae 211 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea odorata
Achillea odorata
Achillea odorata
Achillea odorata

Achillea oxyloba (DC.) Sch.Bip.

 
Compositae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea oxyloba
Achillea oxyloba
Achillea oxyloba
Achillea oxyloba

Achillea ptarmica L. LC

 
Compositae 1,699 1,313 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea ptarmica
Achillea ptarmica
Achillea ptarmica
Achillea ptarmica

Achillea roseo-alba Ehrend.

 
Compositae 95 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea roseo-alba
Achillea roseo-alba
Achillea roseo-alba
Achillea roseo-alba

Achillea santolinoides Lag.

 
Compositae 1 1 നിരീക്ഷണം
Achillea santolinoides

Achillea setacea Waldst. & Kit.

 
Compositae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea setacea
Achillea setacea
Achillea setacea
Achillea setacea

Achillea thracica Velen. DD

 
Compositae 4 1 നിരീക്ഷണം
Achillea thracica
Achillea thracica
Achillea thracica
Achillea thracica

Achillea tomentosa L.

 
Compositae 298 207 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea tomentosa
Achillea tomentosa
Achillea tomentosa
Achillea tomentosa

Achillea umbellata Sibth. & Sm.

 
Compositae 19 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea umbellata
Achillea umbellata
Achillea umbellata
Achillea umbellata