ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acicarpha bonariensis (Pers.) Herter

 
Calyceraceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Acicarpha bonariensis
Acicarpha bonariensis
Acicarpha bonariensis
Acicarpha bonariensis

Acicarpha tribuloides Juss.

 
Calyceraceae 13 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acicarpha tribuloides
Acicarpha tribuloides
Acicarpha tribuloides
Acicarpha tribuloides