ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acioa guianensis Aubl.

 
Chrysobalanaceae 9 1 നിരീക്ഷണം
Acioa guianensis
Acioa guianensis
Acioa guianensis
Acioa guianensis