ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aciphylla aurea W.R.B.Oliv.

 
Apiaceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciphylla aurea
Aciphylla aurea
Aciphylla aurea
Aciphylla aurea

Aciphylla colensoi Hook.f.

 
Apiaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciphylla colensoi
Aciphylla colensoi
Aciphylla colensoi
Aciphylla colensoi

Aciphylla ferox W.R.B.Oliv.

 
Apiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aciphylla ferox

Aciphylla glacialis (F.Muell.) Benth.

 
Apiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciphylla glacialis
Aciphylla glacialis

Aciphylla horrida W.R.B.Oliv.

 
Apiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aciphylla horrida

Aciphylla simplicifolia (F.Muell.) Benth.

 
Apiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aciphylla simplicifolia

Aciphylla squarrosa J.R.Forst. & G.Forst.

 
Apiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aciphylla squarrosa