ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acisanthera quadrata Pers.

 
Melastomataceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata