ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana

 
Melastomataceae 65 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adelobotrys adscendens
Adelobotrys adscendens
Adelobotrys adscendens
Adelobotrys adscendens