ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adenophyllum porophyllum (Cav.) Hemsl.

 
Compositae 12 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenophyllum porophyllum
Adenophyllum porophyllum
Adenophyllum porophyllum
Adenophyllum porophyllum