ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Pteridaceae 2,020 1,770 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum caudatum L.

 
Pteridaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum caudatum

Adiantum chilense Kaulf.

 
Pteridaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum chilense
Adiantum chilense
Adiantum chilense
Adiantum chilense

Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd.

 
Pteridaceae 21 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum

Adiantum diaphanum Blume

 
Pteridaceae 18 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum diaphanum
Adiantum diaphanum
Adiantum diaphanum
Adiantum diaphanum

Adiantum formosanum Tagawa

 
Pteridaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum formosanum

Adiantum hispidulum Sw.

 
Pteridaceae 184 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum incisum Forssk.

 
Pteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum incisum
Adiantum incisum

Adiantum jordanii C.H. Mull.

 
Pteridaceae 150 150 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum jordanii
Adiantum jordanii
Adiantum jordanii
Adiantum jordanii

Adiantum latifolium Lam.

 
Pteridaceae 30 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium

Adiantum lorentzii Hieron.

 
Pteridaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum lorentzii
Adiantum lorentzii
Adiantum lorentzii

Adiantum lunulatum Burm. f.

 
Pteridaceae 13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum lunulatum
Adiantum lunulatum
Adiantum lunulatum
Adiantum lunulatum

Adiantum macrophyllum Sw.

 
Pteridaceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum

Adiantum obliquum Willd.

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum

Adiantum orbignyanum Kuhn

 
Pteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum orbignyanum
Adiantum orbignyanum

Adiantum pedatum L.

 
Pteridaceae 365 348 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum pedatum
Adiantum pedatum
Adiantum pedatum
Adiantum pedatum

Adiantum peruvianum Klotzsch

 
Pteridaceae 109 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum peruvianum
Adiantum peruvianum
Adiantum peruvianum
Adiantum peruvianum

Adiantum petiolatum Desv.

 
Pteridaceae 17 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum

Adiantum pseudotinctum Hieron.

 
Pteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum pseudotinctum
Adiantum pseudotinctum

Adiantum pulverulentum L.

 
Pteridaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum

Adiantum raddianum C. Presl

അഡിയാൻറം റഡ്ഡിയാനം
Pteridaceae 148 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Adiantum reniforme L.

 
Pteridaceae 72 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum reniforme
Adiantum reniforme
Adiantum reniforme
Adiantum reniforme

Adiantum seemannii Hook.

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum seemannii
Adiantum seemannii
Adiantum seemannii
Adiantum seemannii

Adiantum trapeziforme L.

 
Pteridaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme

Adiantum venustum D. Don

 
Pteridaceae 29 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum venustum
Adiantum venustum
Adiantum venustum
Adiantum venustum