ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aechmea angustifolia Poepp. & Endl.

 
Bromeliaceae 31 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia

Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb.

 
Bromeliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aechmea aquilega

Aechmea blanchetiana (Baker) L.B.Sm.

 
Bromeliaceae 16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea blanchetiana
Aechmea blanchetiana
Aechmea blanchetiana
Aechmea blanchetiana

Aechmea bracteata (Sw.) Griseb.

 
Bromeliaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea bracteata
Aechmea bracteata
Aechmea bracteata
Aechmea bracteata

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker

 
Bromeliaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea bromeliifolia
Aechmea bromeliifolia
Aechmea bromeliifolia
Aechmea bromeliifolia

Aechmea candida E.Morren ex Baker DD

 
Bromeliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea candida
Aechmea candida

Aechmea caudata Lindm.

 
Bromeliaceae 147 136 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea caudata
Aechmea caudata
Aechmea caudata
Aechmea caudata

Aechmea chantinii (Carrière) Baker

 
Bromeliaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Aechmea chantinii
Aechmea chantinii

Aechmea comata (Gaudich.) Baker

 
Bromeliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aechmea comata

Aechmea cylindrata Lindm.

 
Bromeliaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Aechmea cylindrata
Aechmea cylindrata
Aechmea cylindrata

Aechmea distichantha Lem.

 
Bromeliaceae 43 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea distichantha
Aechmea distichantha
Aechmea distichantha
Aechmea distichantha

Aechmea emmerichiae Leme

 
Bromeliaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Aechmea emmerichiae
Aechmea emmerichiae

Aechmea fasciata (Lindl.) Baker

 
Bromeliaceae 1,101 969 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata

Aechmea fendleri André ex Mez

 
Bromeliaceae 97 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea fendleri
Aechmea fendleri
Aechmea fendleri
Aechmea fendleri

Aechmea fulgens Brongn.

 
Bromeliaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens

Aechmea gamosepala Wittm.

 
Bromeliaceae 143 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea gamosepala
Aechmea gamosepala
Aechmea gamosepala
Aechmea gamosepala

Aechmea lueddemanniana (K.Koch) Mez

 
Bromeliaceae 10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea lueddemanniana
Aechmea lueddemanniana
Aechmea lueddemanniana
Aechmea lueddemanniana

Aechmea magdalenae (André) André ex Baker

 
Bromeliaceae 28 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea magdalenae
Aechmea magdalenae
Aechmea magdalenae
Aechmea magdalenae

Aechmea marginalis Leme & J.A.Siqueira

 
Bromeliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea marginalis
Aechmea marginalis

Aechmea melinonii Hook.

 
Bromeliaceae 12 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea melinonii
Aechmea melinonii
Aechmea melinonii
Aechmea melinonii

Aechmea mertensii (G.Mey.) Schult. & Schult.f.

 
Bromeliaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea mertensii
Aechmea mertensii
Aechmea mertensii
Aechmea mertensii

Aechmea mexicana Baker

 
Bromeliaceae 36 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea mexicana
Aechmea mexicana
Aechmea mexicana
Aechmea mexicana

Aechmea miniata (Beer) Baker

 
Bromeliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea miniata
Aechmea miniata

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

 
Bromeliaceae 77 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea nudicaulis
Aechmea nudicaulis
Aechmea nudicaulis
Aechmea nudicaulis

Aechmea orlandiana L.B.Sm.

 
Bromeliaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea orlandiana
Aechmea orlandiana
Aechmea orlandiana
Aechmea orlandiana

Aechmea ornata (Gaudich.) Baker

 
Bromeliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aechmea ornata

Aechmea pectinata Baker

 
Bromeliaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Aechmea pectinata
Aechmea pectinata

Aechmea pineliana (Brongn. ex Planch.) Baker

 
Bromeliaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea pineliana
Aechmea pineliana
Aechmea pineliana

Aechmea pittieri Mez

 
Bromeliaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Aechmea pittieri
Aechmea pittieri
Aechmea pittieri
Aechmea pittieri

Aechmea pubescens Baker

 
Bromeliaceae 20 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea pubescens
Aechmea pubescens
Aechmea pubescens
Aechmea pubescens

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B.Sm.

 
Bromeliaceae 12 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea recurvata
Aechmea recurvata
Aechmea recurvata
Aechmea recurvata

Aechmea smithiorum Mez

 
Bromeliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aechmea smithiorum

Aechmea tonduzii Mez & Pittier

 
Bromeliaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Aechmea tonduzii
Aechmea tonduzii
Aechmea tonduzii
Aechmea tonduzii

Aechmea warasii E.Pereira

 
Bromeliaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea warasii
Aechmea warasii
Aechmea warasii
Aechmea warasii

Aechmea weilbachii Didr.

 
Bromeliaceae 38 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea weilbachii
Aechmea weilbachii
Aechmea weilbachii
Aechmea weilbachii