ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agrostis alpina Scop.

 
Poaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis alpina
Agrostis alpina
Agrostis alpina
Agrostis alpina

Agrostis breviculmis Hitchc.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis breviculmis

Agrostis canina L. LC

 
Poaceae 39 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 765 602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

 
Poaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana

Agrostis curtisii Kerguélen

 
Poaceae 61 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii

Agrostis delicatula Pourr. ex Lapeyr.

 
Poaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis delicatula
Agrostis delicatula
Agrostis delicatula
Agrostis delicatula

Agrostis densiflora Vasey

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis densiflora

Agrostis exarata Trin.

 
Poaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis exarata
Agrostis exarata
Agrostis exarata
Agrostis exarata

Agrostis foliata Hook.f.

 
Poaceae 30 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis foliata
Agrostis foliata
Agrostis foliata
Agrostis foliata

Agrostis gigantea Roth

 
Poaceae 70 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis hallii Vasey

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis hallii

Agrostis humilis Vasey

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis humilis

Agrostis hyemalis (Walter) Britton, Sterns & Poggenb.

 
Poaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis hyemalis
Agrostis hyemalis
Agrostis hyemalis
Agrostis hyemalis

Agrostis mertensii Trin.

 
Poaceae 11 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii

Agrostis microphylla Steud.

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis microphylla
Agrostis microphylla

Agrostis pallens Trin.

 
Poaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis pallens
Agrostis pallens
Agrostis pallens
Agrostis pallens

Agrostis perennans (Walter) Tuck. LC

 
Poaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis perennans
Agrostis perennans
Agrostis perennans
Agrostis perennans

Agrostis rupestris All.

 
Poaceae 38 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris

Agrostis schleicheri Jord. & Verl.

 
Poaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis schleicheri
Agrostis schleicheri
Agrostis schleicheri
Agrostis schleicheri

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 265 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Agrostis tolucensis Kunth

 
Poaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis

Agrostis variabilis Rydb.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis variabilis

Agrostis vinealis Schreb.

 
Poaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis

Agrostis virescens Kunth

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis virescens
Agrostis virescens