ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alangium alpinum (C.B.Clarke) W.W.Sm. & Cave

 
Cornaceae 16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alangium alpinum
Alangium alpinum
Alangium alpinum
Alangium alpinum

Alangium chinense (Lour.) Harms

 
Cornaceae 62 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alangium chinense
Alangium chinense
Alangium chinense
Alangium chinense

Alangium platanifolium (Siebold & Zucc.) Harms LC

 
Cornaceae 27 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alangium platanifolium
Alangium platanifolium
Alangium platanifolium
Alangium platanifolium

Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin LC

 
Cornaceae 11 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alangium salviifolium
Alangium salviifolium
Alangium salviifolium
Alangium salviifolium