ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alnus × pubescens Tausch

 
Betulaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus × pubescens
Alnus × pubescens
Alnus × pubescens
Alnus × pubescens

Alnus acuminata Kunth LC

 
Betulaceae 45 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus acuminata
Alnus acuminata
Alnus acuminata
Alnus acuminata

Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch LC

 
Betulaceae 1,079 734 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus alnobetula
Alnus alnobetula
Alnus alnobetula
Alnus alnobetula

Alnus cordata (Loisel.) Duby LC

 
Betulaceae 2,163 1,386 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus cordata
Alnus cordata
Alnus cordata
Alnus cordata

Alnus cremastogyne Burkill LC

 
Betulaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Alnus cremastogyne
Alnus cremastogyne
Alnus cremastogyne
Alnus cremastogyne

Alnus firma Siebold & Zucc. DD

 
Betulaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus firma
Alnus firma
Alnus firma
Alnus firma

Alnus formosana (Burkill) Makino LC

 
Betulaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Alnus formosana
Alnus formosana
Alnus formosana
Alnus formosana

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. LC

 
Betulaceae 11,654 8,757 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa

Alnus hirsuta (Spach) Rupr. LC

 
Betulaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus hirsuta
Alnus hirsuta
Alnus hirsuta

Alnus incana (L.) Moench LC

 
Betulaceae 1,415 989 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus incana
Alnus incana
Alnus incana
Alnus incana

Alnus japonica (Thunb.) Steud. LC

 
Betulaceae 210 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus japonica
Alnus japonica
Alnus japonica
Alnus japonica

Alnus jorullensis Kunth LC

 
Betulaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus jorullensis
Alnus jorullensis
Alnus jorullensis
Alnus jorullensis

Alnus maritima (Marshall) Muhl. ex Nutt. EN

 
Betulaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus maritima
Alnus maritima
Alnus maritima
Alnus maritima

Alnus maximowiczii Callier DD

 
Betulaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Alnus maximowiczii
Alnus maximowiczii
Alnus maximowiczii

Alnus nepalensis D.Don LC

 
Betulaceae 61 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus nepalensis
Alnus nepalensis
Alnus nepalensis
Alnus nepalensis

Alnus nitida (Spach) Endl. LC

 
Betulaceae 12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus nitida
Alnus nitida
Alnus nitida
Alnus nitida

Alnus orientalis Decne. DD

 
Betulaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus orientalis
Alnus orientalis

Alnus pendula Matsum. LC

 
Betulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alnus pendula

Alnus rhombifolia Nutt. LC

 
Betulaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus rhombifolia
Alnus rhombifolia
Alnus rhombifolia

Alnus rubra Bong. LC

 
Betulaceae 27 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus rubra
Alnus rubra
Alnus rubra
Alnus rubra

Alnus serrulata (Aiton) Willd. LC

 
Betulaceae 56 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus serrulata
Alnus serrulata
Alnus serrulata
Alnus serrulata

Alnus subcordata C.A.Mey. LC

 
Betulaceae 34 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus subcordata
Alnus subcordata
Alnus subcordata
Alnus subcordata