ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alyxia baillonii Guillaumin

 
Apocynaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia baillonii
Alyxia baillonii
Alyxia baillonii

Alyxia buxifolia R.Br.

 
Apocynaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alyxia buxifolia

Alyxia caletioides (Baill.) Guillaumin

 
Apocynaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia caletioides
Alyxia caletioides
Alyxia caletioides
Alyxia caletioides

Alyxia clusiophylla (Baill.) Guillaumin

 
Apocynaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia clusiophylla
Alyxia clusiophylla
Alyxia clusiophylla
Alyxia clusiophylla

Alyxia cylindrocarpa Guillaumin

 
Apocynaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia cylindrocarpa
Alyxia cylindrocarpa
Alyxia cylindrocarpa
Alyxia cylindrocarpa

Alyxia hurlimannii Guillaumin

 
Apocynaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia hurlimannii
Alyxia hurlimannii
Alyxia hurlimannii

Alyxia kaalaensis Boiteau EN

 
Apocynaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia kaalaensis
Alyxia kaalaensis
Alyxia kaalaensis
Alyxia kaalaensis

Alyxia loeseneriana Schltr.

 
Apocynaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alyxia loeseneriana

Alyxia margaretae Boiteau

 
Apocynaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alyxia margaretae

Alyxia rubricaulis (Baill.) Guillaumin

 
Apocynaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia rubricaulis
Alyxia rubricaulis
Alyxia rubricaulis

Alyxia ruscifolia R.Br.

 
Apocynaceae 15 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia ruscifolia
Alyxia ruscifolia
Alyxia ruscifolia
Alyxia ruscifolia

Alyxia sarasinii Guillaumin

 
Apocynaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia sarasinii
Alyxia sarasinii
Alyxia sarasinii
Alyxia sarasinii

Alyxia spicata R.Br.

 
Apocynaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alyxia spicata

Alyxia tisserantii Montrouz.

 
Apocynaceae 20 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyxia tisserantii
Alyxia tisserantii
Alyxia tisserantii
Alyxia tisserantii