ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amphirrhox longifolia (A.St.-Hil.) Spreng. LC

 
Violaceae 33 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amphirrhox longifolia
Amphirrhox longifolia
Amphirrhox longifolia
Amphirrhox longifolia