ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Angelica archangelica L.

 
Apiaceae 913 673 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica archangelica
Angelica archangelica
Angelica archangelica
Angelica archangelica

Angelica arguta Nutt.

 
Apiaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica arguta
Angelica arguta
Angelica arguta
Angelica arguta

Angelica atropurpurea L. LC

 
Apiaceae 232 184 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica atropurpurea
Angelica atropurpurea
Angelica atropurpurea
Angelica atropurpurea

Angelica gigas Nakai

 
Apiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica gigas
Angelica gigas

Angelica heterocarpa M.J.Lloyd LC

 
Apiaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica heterocarpa
Angelica heterocarpa
Angelica heterocarpa

Angelica keiskei (Miq.) Koidz.

 
Apiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica keiskei
Angelica keiskei

Angelica lignescens Reduron & Danton

 
Apiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Angelica lignescens
Angelica lignescens
Angelica lignescens

Angelica lucida L.

 
Apiaceae 22 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica lucida
Angelica lucida
Angelica lucida
Angelica lucida

Angelica pachycarpa Lange

 
Apiaceae 15 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica pachycarpa
Angelica pachycarpa
Angelica pachycarpa
Angelica pachycarpa

Angelica polymorpha Maxim.

 
Apiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Angelica polymorpha

Angelica razulii Gouan

 
Apiaceae 130 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica razulii
Angelica razulii
Angelica razulii
Angelica razulii

Angelica sylvestris L. LC

 
Apiaceae 5,544 3,789 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris

Angelica triquinata Michx.

 
Apiaceae 22 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica triquinata
Angelica triquinata
Angelica triquinata
Angelica triquinata