ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aristolochia anguicida Jacq.

 
Aristolochiaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia anguicida
Aristolochia anguicida
Aristolochia anguicida
Aristolochia anguicida

Aristolochia arborea Linden

 
Aristolochiaceae 26 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia arborea
Aristolochia arborea
Aristolochia arborea
Aristolochia arborea

Aristolochia arcuata Mast.

 
Aristolochiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Aristolochia arcuata
Aristolochia arcuata
Aristolochia arcuata

Aristolochia argentina Griseb.

 
Aristolochiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aristolochia argentina

Aristolochia baetica L.

 
Aristolochiaceae 445 321 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica

Aristolochia bracteolata Lam.

 
Aristolochiaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia bracteolata
Aristolochia bracteolata
Aristolochia bracteolata
Aristolochia bracteolata

Aristolochia californica Torr.

 
Aristolochiaceae 133 132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia californica
Aristolochia californica
Aristolochia californica
Aristolochia californica

Aristolochia cauliflora Ule

 
Aristolochiaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia cauliflora
Aristolochia cauliflora
Aristolochia cauliflora

Aristolochia chilensis Bridges ex Lindl.

 
Aristolochiaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia chilensis
Aristolochia chilensis
Aristolochia chilensis

Aristolochia clematitis L.

 
Aristolochiaceae 2,115 1,531 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis

Aristolochia clusii Lojac.

 
Aristolochiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aristolochia clusii

Aristolochia cordigera (Klotzsch) Duch.

 
Aristolochiaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia cordigera
Aristolochia cordigera
Aristolochia cordigera
Aristolochia cordigera

Aristolochia cornuta Mast.

 
Aristolochiaceae 11 1 നിരീക്ഷണം
Aristolochia cornuta
Aristolochia cornuta
Aristolochia cornuta
Aristolochia cornuta

Aristolochia cretica Lam.

 
Aristolochiaceae 21 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia cretica
Aristolochia cretica
Aristolochia cretica
Aristolochia cretica

Aristolochia cymbifera Mart.

 
Aristolochiaceae 16 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia cymbifera
Aristolochia cymbifera
Aristolochia cymbifera
Aristolochia cymbifera

Aristolochia erecta L.

 
Aristolochiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia erecta
Aristolochia erecta

Aristolochia esoterica Pfeifer

 
Aristolochiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aristolochia esoterica

Aristolochia fimbriata Cham.

 
Aristolochiaceae 29 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia fimbriata
Aristolochia fimbriata
Aristolochia fimbriata
Aristolochia fimbriata

Aristolochia fontanesii Boiss. & Reut.

 
Aristolochiaceae 35 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia fontanesii
Aristolochia fontanesii
Aristolochia fontanesii
Aristolochia fontanesii

Aristolochia gigantea Mart.

 
Aristolochiaceae 174 138 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia gigantea
Aristolochia gigantea
Aristolochia gigantea
Aristolochia gigantea

Aristolochia gorgona M.A.Blanco

 
Aristolochiaceae 42 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia gorgona
Aristolochia gorgona
Aristolochia gorgona
Aristolochia gorgona

Aristolochia grandiflora Sw.

 
Aristolochiaceae 178 126 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora
Aristolochia griffithii
Aristolochia griffithii
Aristolochia griffithii
Aristolochia griffithii

Aristolochia indica L.

ഈശ്വരമൂലി
Aristolochiaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia indica
Aristolochia indica
Aristolochia indica

Aristolochia kaempferi Willd.

 
Aristolochiaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia kaempferi
Aristolochia kaempferi
Aristolochia kaempferi
Aristolochia kaempferi

Aristolochia labiata Willd.

 
Aristolochiaceae 86 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia labiata
Aristolochia labiata
Aristolochia labiata
Aristolochia labiata

Aristolochia littoralis Parodi

 
Aristolochiaceae 225 188 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia littoralis
Aristolochia littoralis
Aristolochia littoralis
Aristolochia littoralis

Aristolochia lutea Desf.

 
Aristolochiaceae 14 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia lutea
Aristolochia lutea
Aristolochia lutea
Aristolochia lutea

Aristolochia macrophylla Lam.

 
Aristolochiaceae 474 390 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia macrophylla
Aristolochia macrophylla
Aristolochia macrophylla
Aristolochia macrophylla

Aristolochia manshuriensis Kom.

 
Aristolochiaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia manshuriensis
Aristolochia manshuriensis
Aristolochia manshuriensis
Aristolochia manshuriensis

Aristolochia maxima Jacq.

 
Aristolochiaceae 21 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima

Aristolochia navicularis E.Nardi

 
Aristolochiaceae 12 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia navicularis
Aristolochia navicularis
Aristolochia navicularis
Aristolochia navicularis

Aristolochia pallida Willd.

 
Aristolochiaceae 59 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia pallida
Aristolochia pallida
Aristolochia pallida
Aristolochia pallida

Aristolochia paucinervis Pomel LC

 
Aristolochiaceae 214 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis

Aristolochia pilosa Kunth

 
Aristolochiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aristolochia pilosa

Aristolochia pistolochia L.

 
Aristolochiaceae 490 295 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia

Aristolochia pohliana Duch.

 
Aristolochiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aristolochia pohliana

Aristolochia ringens Vahl

ഗരുഡപ്പൂവ്
Aristolochiaceae 67 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia ringens
Aristolochia ringens
Aristolochia ringens
Aristolochia ringens

Aristolochia rotunda L.

 
Aristolochiaceae 805 515 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda

Aristolochia sempervirens L.

 
Aristolochiaceae 76 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia sempervirens
Aristolochia sempervirens
Aristolochia sempervirens
Aristolochia sempervirens

Aristolochia serpentaria L.

 
Aristolochiaceae 14 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia serpentaria
Aristolochia serpentaria
Aristolochia serpentaria
Aristolochia serpentaria

Aristolochia sprucei Mast.

 
Aristolochiaceae 25 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia sprucei
Aristolochia sprucei
Aristolochia sprucei
Aristolochia sprucei

Aristolochia tagala Cham.

 
Aristolochiaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia tagala
Aristolochia tagala
Aristolochia tagala
Aristolochia tagala

Aristolochia tomentosa Sims

 
Aristolochiaceae 28 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia tomentosa
Aristolochia tomentosa
Aristolochia tomentosa
Aristolochia tomentosa

Aristolochia tonduzii O.C.Schmidt

 
Aristolochiaceae 8 1 നിരീക്ഷണം
Aristolochia tonduzii
Aristolochia tonduzii
Aristolochia tonduzii
Aristolochia tonduzii

Aristolochia translucida Pfeifer

 
Aristolochiaceae 26 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia translucida
Aristolochia translucida
Aristolochia translucida
Aristolochia translucida

Aristolochia triangularis Cham.

 
Aristolochiaceae 42 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia triangularis
Aristolochia triangularis
Aristolochia triangularis
Aristolochia triangularis
Loading...