ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Artanema longifolium (L.) Vatke

 
Linderniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Artanema longifolium